"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-25

Tydligare nutritionsrutiner behövs vid behandling av huvud- och halscancer

NYHET Noggrann nutritionsövervakning från strålbehandlingens start och fortsatt nutritionsuppföljning efter avslutad behandling är viktiga beståndsdelar vid behandlingen av personer som har genomgått strålbehandling för huvud- och halscancer, enligt en avhandling som dietisten Sandra Ottosson försvarar vid Umeå universitet den 29 november.

Huvud- och halscancer omfattar cancer i munhåla och svalg och drabbar cirka 1 300 personer i Sverige varje år, varav cirka 110 personer i norra Sverige. Den behandlingsstrategi som används är strålbehandling kombinerat med kirurgi och/eller cytostatika. Vid huvud- och halscancer ger både tumörsjukdomen och behandlingen upphov till biverkningar som har direkt påverkan på matintaget. Viktnedgång är därför mycket vanligt hos denna patientgrupp.

I den nationella studien ARTSCAN (accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma of the head and neck) som bedrevs mellan åren 1998 och 2006 inkluderades 750 patienter som antingen behandlades med konventionell strålbehandling, en gång dagligen under sju veckor, eller en accelererad strålbehandling som innebar två behandlingar dagligen under fem veckor. Sandra Ottosson har i sitt avhandlingsarbete studerat materialet från ARTSCAN-studien med fokus på nutrition.

– Ett viktigt resultat är att patienter med övervikt vid starten av strålbehandling hade bättre femårsöverlevnad än patienter med normalvikt eller undervikt. Detta ger stöd åt att införa rutiner för nutritionsövervakning vid behandlingsstart för att i tid kunna hitta patienter i behov av nutritionsinsatser, säger Sandra Ottosson.

Hon berättar att resultatet från ARTSCAN visade att många patienter förlorade i vikt under behandling, en viktnedgång som fortsatte upp till fem månader efter avslutad strålbehandling. Detta anser hon sätter fokus på att den uppföljning som genomförs efter avslutad behandling inte är tillräcklig och att mer insatser bör läggas på ätproblem och på nutrition.

Sandra Ottosson anser vidare att det är viktigt att patienterna inte glöms bort när de avslutat sin behandling och återvänt till hemmet. Det är av extra stor betydelse när strålbehandlingen sker vid ett universitetssjukhus, långt från patientens hemort. Hon vill därför att alla patienter ska få en kontaktperson inom hälso- och sjukvården som de snabbt och enkelt kan vända sig till om de behöver hjälp när det gäller kost- och nutritionsfrågor.

– I dagsläget finns det inga tydliga riktlinjer för hur nutritionsuppföljningen ska se ut för patienter med huvud- och halscancer efter avslutad behandling. Därför hoppas jag att kunskaper från denna avhandling ska komma till nytta och ligga till grund för förbättrade rutiner när det gäller denna patientgrupp, säger Sandra Ottosson.

Sandra Ottosson är uppvuxen i Vännäs. Hon är dietist och har en magisterexamen i kostvetenskap, samt är doktorand vid institutionen för klinisk vetenskap, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Umeå universitet. Hon kan nås på:Telefon: 090-786 95 27
E-post: sandra.ottosson@kost.umu.se

Fredagen den 29 november försvarar Sandra Ottosson, institutionen för klinisk vetenskap, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Faktorer som påverkar kroppsvikt och ätande hos patienter med huvud- och halscancer - erfarenheter från en multicenterstudie. (Engelsk titel: Impact of disease and treatment on body weight and eating in patients with head and neck cancer – experiences from a multicenter study).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i hörsal C, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Antti Mäkitie, Department of Otolaryngology, Head & Nerk Surgery, Helsingfors, Finland. Huvudhandledare: Göran Laurell.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz