"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-03

Umeå hoppas få nya Mistra-centret för hållbar hantering och styrning

NYHET Omkring 400 miljoner kr i forskningspengar och en ny byggnad mellan SLU och Umeå universitet ligger i potten för Umeås båda universitet i tävlingen om att få det nya Mistra-centret.

Umeå universitet och SLU Umeå har nu lämnat in sin gemensamma ansökan till Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, om att bli lokaliseringsort för nya centret för nationella och internationella studier kring hållbar hantering och styrning av ekologiska och sociala system. En ny byggnad har ritats för det nya centret.

Det är en tvärvetenskaplig, mycket storskalig satsning som Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, tagit initiativ till. Centrets årliga budget blir 40 miljoner kronor, eller 400 miljoner kronor under en tioårsperiod. Mistra står för halva beloppet, medan resten ska utgöras av motfinansiering från berörda forskningsinstitutioner och/eller från företag och organisationer.

Umeås båda universitet planerar för en ny byggnad på campus för centret, som man vill ge namnet Umeå Institute for Lands and People. Byggnaden föreslås ligga mellan skogsfakultetens byggnad i östra delen av campus och Umeå universitets Teknikhus. Centret ska knytas till de två närmaste universitetsbyggnaderna via skywalks; snöstorm eller störtregn ska alltså inte hindra smidiga kontakter med forskare vid andra institutioner vid de båda universiteten eller med Universitetsbiblioteket och Skogsbiblioteket. Arkitekt Arne Wistedt, Sweco FFNS, har ritat den iögonenfallande byggnad som Umeå vill bygga för Umeå Institute for Lands and People.

– Målet är kraftsamla och försöka skapa en tät, dynamisk och kreativ miljö för forskarna, säger Göran Sandberg, Umeå universitets rektor, och Jan-Erik Hällgren, dekanus för SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) fakultet för skogsvetenskap.

En inspirerande förebild i diskussionerna inför ansökan har varit Umeå Plant Science Centre (UPSC), det växtbioteknikcentrum med världsrykte som de båda universiteten tillsammans byggt upp på bara några få år. Målet är att Umeå Institute of Lands and People ska bli ett internationellt forskningscentrum i absolut världsklass. Man har bland annat fört diskussioner med professor Jason Shogren, University of Wyoming, om att bli institutets chef; Shogren var Bill Clintons rådgivare i miljöfrågor under dennes presidentskap.

Ansökan, som omfattar totalt 100 sidor, har skrivits av en arbetsgrupp, där bland annat Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, SLU, Tomas Willebrand, forskare i skoglig zooekologi, SLU, Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, UmU, Lars Ericson, professor i ekologisk botanik, UmU, Carina Keskitalo, universitetslektor i statvetenskap, UmU, Christer Nilsson, professor i landskapsekologi, UmU, och Christer Nordlund, docent i miljöhistoria, UmU, ingått. Lars Ericson, professor i ekologisk botanik har varit gruppens ordförande. Gruppen har under arbetet med ansökan haft kontakter med många internationella experter. IIASA i Wien, Columbia Business School, Kungliga Vetenskapsakademien och Hållbarhetsrådet uttalar i brev stöd till de planer för centret som Umeås både universitet redovisar i ansökan.

Mistra går mycket noggrant till väga inför beslutet om var centret ska ligga. Många universitet sände förra året in en första preliminär ansökan. Mistra tilldelade i november tre ansökningar en kvarts miljon kronor vardera för vidare planering av uppbyggnaden av ett forskningscentrum. Vid sidan av Umeå gick planeringsstöd till ett konsortium med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och IVL i Göteborg och ett till Stockholm universitet. Olof Olsson, programansvarig vid Mistra, säger så här om Mistra-satsningen:

– För att bidra till lösningar på ett av vår tids största miljörelaterade problem, den globala degraderingen av ekosystemen, krävs mycket långtgående samarbete mellan olika forskningdiscipliner. Det övergripande syftet är att hitta regler och incitament för hur företag, myndigheter, organisationer och individer ska bruka och sköta naturresurser och ekosystem på ett mer hållbart sätt - och därmed gradvis minska överutnyttjandet av våra naturresurser. Försök har gjorts på flera platser runt om i världen med att skapa gränsöverskridande forskningscentra inom miljöområdet.

Emma L Tompkins, vid Tyndall Centre for Climate Change Research i Storbritannien, har på Mistras uppdrag beskrivit framgångsfaktorer och problem vid några av dem. Det är framförallt tre faktorer som hon betonar: Det krävs kvalificerat ledarskap, visioner inom tvärvetenskap och entreprenörskap kombinerat med akademisk kvalitet.

– Detta är en av de enskilt största och mest långsiktiga satsningarna från en svensk forskningsfinansiär för närvarande. Skälet till unikt stora satsningen är att Mistra vill skapa förutsättningar för ny forskningsmetodik där olika forskningsdiscipliner inom framförallt miljö- och samhällsvetenskaperna kan samverka på djupet för att komma till ny gemensamma principer och insikter.

Olof Olsson berättar att Mistra för den fortsatta beredningen av ärendet har två bedömargrupper, en vetenskaplig grupp och en grupp som studerar frågor som rör framförallt organisation och ledarskap. Den senare gruppen kommer att besöka alla tre orterna och där träffa bl a universitetens rektorer.

Mistras beslut om var det nya centret ska ligga kommer att fattas den 27 juni.

Mer information: Professor Jan-Erik Hällgren, SLU Mobiltel: 070-388 43 00

Redaktör: Carina Dahlberg