"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-07-12

Umeå marina forskningscentrum bäst på miljöövervakning

NYHET Umeå marina forskningscentrum, UMF, har haft stor betydelse för den marina forskningen vid universitetet. Det visar en utvärdering från Vetenskapsrådet.

Beröm ges också för att UMF är det enda av tre marina forskningscentrum som genomfört miljöövervakning på ett tillfredsställande sätt. Men centrumet har också problem; trots att det har funnits i 15 år är antalet aktiva forskare fortfarande för få för att skapa en stimulerande forskningsmiljö.

De marina forskningscentrumen instiftades av regeringen för 15 år sedan. I uppdraget ingick marin forskning, miljöövervakning och information om verksamheten. Vid inrättandet av centrumen var förutsättningarna vid värduniversiteten olika, t ex fanns redan en stor marin forskningsverksamhet i Stockholm och Göteborg, men inte i Umeå.

Förordningen som reglerat verksamheten har upplevts som otydlig. Detta har gjort att de marina centrumen utvecklats i olika riktning och tolkat sitt uppdrag olika. Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag utvärderat verksamheten vid de tre forskningscentrumen.

Expertgruppens rekommendationer

Ett förutsättningslöst stöd till forskning vid marina centrum kan enligt expertpanelen ifrågasättas. Om den marina forskningen ska ges särskilt stöd genom sina centrum bör det finnas tydliga skäl. Tydligt fokus på miljöfrågorna är ett sådant skäl. Ett annat är att marin forskning kräver särskilda resurser, t ex fartygstid, vilket är svårt att täcka inom normala forskningsanslag.

Expertpanelen föreslår en ny förordning där kopplingen mellan forsknings- och miljöövervakningsuppdraget stärks och där informationsuppdraget knyts till detta uppdrag. Samordning av verksamheten sker i dag nästan bara inom informationsuppdraget.

Expertpanelen föreslår utökat samarbete även genom koordinering av fiskforskning och datahantering. En överordnad enhet för samordning och fördelning av fartygstid m.m. skulle enligt expertpanelen stärka både den marina forskningen och miljöövervakningen.

Om rapporten

Utvärderingen "Utvärdering av centrum för marin forskning – redovisning av ett regeringsuppdrag" ingår i Vetenskapsrådets rapportserie. Expertgruppen bakom rapporten har bestått av Peter M Haugan, Universitetet i Bergen, Norge; Katherine Richardson Christensen, Århus universitet, Danmark; Bo Riemann, Danmarks miljöundersøgelser (DMU); Jens Skei, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) och Martin Testorf, Vetenskapsrådet. Lars Tranvik, Uppsala universitet, har varit ordförande; Jonas Björck och Lars M Nilsson från Vetenskapsrådet har varit sekreterare.

Beställningar

Pdf kan laddas ner från www.vr.se

Den tryckta rapporten kan beställas gratis från www.vr.se/publikationer fr o m slutet av augusti.

Kontaktpersoner

Jonas Björck, forskningssekreterareTel: 08-546 44 203, 070-070-889 78 05
E-post: Jonas.Bjorck@vr.se

Camilla Jakobsson, informatörTel: 08-546 44 336, 0703-49 35 37
E-post: Camilla.Jakobsson@vr.se

Redaktör: Carina Dahlberg