"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-15

Umeå universitet är bra på kontakttid mellan studenter och lärare

NYHET Det har förekommit kritik mot att antalet lärarledda timmar i vissa fall skulle vara för få. Vicerektor för utbildning, Anders Fällström, har tillsammans med fakulteternas utbildningsledare och planeringsenheten, tittat närmare på mätningar och jämförelser av studenters kontakttid och menar att det relativt sett ser bra ut.

Anders Fällström poängterar att det är komplicerat att genomföra mätningar av studenternas kontakttider.
– En svårighet är att ha en entydig och tydlig definition om vad som omfattas av studenternas kontakttid, menar han.

Tidningen Fokus har i år genomfört en ranking av 26 svenska universitet och lärosäten. Målet med rankingen har varit att undersöka undervisningens kvalitet. En av indikatorerna är Mest lärarledd tid och den mätningen är hämtad från en enkätstudie riktad till studenter som TCO gjorde 2009. Umeå universitet rankas där som etta av 26 universitet – studenterna här anser att de får mer lärarledd tid än vad andra studenter anser.

Flera mätningar
I vår har även Umeå universitet genomfört en mätning av studenternas kontakttid, med fokus på den schemalagda undervisningstiden. Mätningen omfattar 65 kurser på grundnivå och avancerad nivå som bedrivs på Campus Umeå, det vill säga inga nät- eller distanskurser. På grundnivå är antalet kontakttimmar i de undersökta utbildningarna i genomsnitt 13,4 timmar per student och vecka totalt för Umeå universitet. På avancerad nivå är siffran 14,6.

Hösten 2011 gjorde universitetet en mätning av både schemalagd kontakttid och icke schemalagd kontakttid på ett litet urval av kurser. Antalet timmar total kontakttid per student varierade mellan 9 timmar och 25 timmar per vecka. Antalet timmar ej schemalagd undervisning varierade mellan 0 och 13 timmar.

– Trots ett litet urval var det svårigheter att för lärarna att rapportera in samtlig kontakttid och därför är det svårt att få fram riktigt säkra uppgifter, säger Anders Fällström.

Studiebarometer
Under 2010 genomfördes en studiebarometer som omfattade samtliga studenter. Svarsfrekvensen var bara 20 procent. Medelvärdet för antalet timmar schemalagd tid på program och kurser är 17,2 timmar per vecka för hela Umeå universitet. Totalt ansåg 56 procent av de studenter som svarade att mängden schemalagd undervisning var tillräcklig, 31 procent ansåg att det var för lite schemalagd tid och 13 procent ansåg att det var för mycket.

– Trots stora mätsvårigheter, så pekar nu alla våra olika mätningar åt samma håll. Även om det kan bli bättre och det finns en del utbildningar med mycket låga värden, så kan vi vara relativt nöjda och jag tror det finns många andra saker som är nog så viktiga för att öka kvaliteten i utbildningen och det som studenterna vill och ska få ut av sina utbildningar. Man får till exempel inte glömma den tid lärare behöver till förberedelser, något som direkt påverkar studenterna, säger Anders Fällström.

Mer undervisningstid
Riksrevisionen gjorde 2010 en omfattande kalkyl av fysik, sociologi och spanske vid universiteten i Umeå, Göteborg och Karlstad. Det visade att Umeå universitet ger mer undervisningstid än Göteborg och Karlstad inom samtliga nivåer när det gäller fysik och spanska och mer undervisningstid än Göteborg och Karlstad inom de flesta nivåer samt totalt när det gäller sociologi.

– Mycket kan som sagt bli bättre, men visst är det roligt när vi också i de flesta rikstäckande försöken till mätningar hamnar väldigt högt upp. Riksrevisionens undersökning var dessutom tämligen djupgående.

Prioriterade mål
Rektor fick 2010 i uppdrag att komma med förslag till åtgärder för att öka antalet undervisningstimmar och studenters möjlighet att möta lärare. I verksamhetsplanen för 2011 var ett av de prioriterade målen att ”Studenters kontakttid med lärare ska öka med befintliga ekonomiska resurser”.

– Det finns de som uppfattat detta som att lärarna ska jobba mer utan ersättning, men så får man naturligtvis inte tolka uppdraget. I stället handlar det om att fakulteter och institutioner ska se över hur man prioriterar sina medel. Kanske kan man på vissa håll minska på administrativa kostnader eller göra andra omprioriteringar, säger Anders Fällström.

Ännu ett av universitetets prioriterade mål har koppling till kontakttid: ”Antalet kurser på grundnivå med färre än tio registrerade studenter ska minska med 26 procent under 2011 jämfört med 2009”.

Ytterligare förbättringar
För att ytterligare förbättra kontakttiden kommer mätningar av den schemalagda tiden att genomföras vartannat år. De höjningar som genomförs av ersättningsnivån inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik ska fördelas till institutioner för att bland annat bidra till att öka kontakttid.

– Sammanfattningsvis kan man säga att det är det svårt att göra bra mätningar av studenters kontakttid. De mätningar som gjorts visar att Umeå universitet ligger bra till när det gäller schemalagd undervisning, vilket också bör betyda att universitetet ger mer kontakttid än många andra lärosäten, men vi vill förstås alltid bli bättre… menar Anders Fällström.

Redaktör: Anette Olofsson