"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-29

Umeå universitet deltar i nationell storsatsning på demenssjukdomar

NYHET Umeå universitet deltar i en nationell storsatsning för forskning om neurologiskt betingade sjukdomar. Programmet som går under namnet ”Swedish Brain Power” har tilldelats 100 miljoner kronor. Av totalt 13 verksamheter ansvarar Umeå universitet för två.

I Sverige ökar neurologiskt betingade sjukdomar som demens, stroke, depression och utbrändhet, Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimer, schizofreni, alkohol- och drogmissbruk. Behoven av nya metoder för att tidigt kunna diagnostisera sjukdomarna och behandla dem är därför mycket stora. Nya vårdformer behöver också utvecklas.

Umeå universitet ansvarar för två teman inom programmet ”Swedish Brain Power”, som är ett nationellt konsortium. Temat ”Vårdforskning inom hem- och boendemiljöer” leds av professor Per-Olof Sandman, institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Forskningen koncentreras på hur man kan anpassa och förbättra hem- och boendemiljöer samt institutionella vårdmiljöer för människor som drabbats av demens och andra neurodegenerativa sjukdomar. Bland annat kommer forskarna att undersöka hur modern informationsteknik kan utnyttjas.

Temat ”Interaktions- och informationsteknologier” leds av professor Gösta Bucht, Geriatriskt Centrum, tillsammans med Kenneth Holmlund, föreståndare för VRlab, båda Umeå universitet. Forskningsfokus ligger på utvecklingen av virtual reality-simulatorer och interaktionsteknologi för att diagnosticera och rehabilitera patienter, samt för att utvärdera läkemedel. Även telemedicin för hem- och distanssjukvård ingår i projektet.

Umeåforskarna kommer att samarbeta bl.a. med universiteten i Lund och Göteborg, samt med Umeåföretaget Oryx Simulations. Det är tänkt att satsningen ska ge en rejäl skjuts till svensk forskning och affärsverksamhet inom medicin och äldrevård. Den syftar även till att attrahera internationell expertis.

Programmet har initierats av sex svenska finansiärer i unik samfinansiering. Dessa är Invest in Sweden Agency (ISA), KK-stiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning, VINNOVA och Vårdalstiftelsen. Finansieringen sträcker sig över en femårsperiod.

"Swedish Brain Power" syftar till att utveckla och testa ett nytt, samlat koncept för bred tvärvetenskaplig integration och samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård, inom ett antal forsknings- och utvecklingsområden. Programmet ska skapa ett centrum för tidigdiagnostik och terapiforskning kring neurodegenerativa sjukdomar. Forskning kommer att bedrivas inom områden där Sverige har en framskjuten position och goda förutsättningar att ytterligare stärka den internationella konkurrenskraften. Inom dessa områden ökar samhällets behov allt mer.

För att lyckas kräver programmet kompetens inom ett flertal grundvetenskapliga och tillämpade områden såväl som samverkan med läkemedelsindustrin och den medicinsk-tekniska industrin.

För ytterligare information kontakta:

Gösta Bucht, Geriatriskt centrumTelefon: 090-785 85 50
E-post: Gosta.Bucht@germed.umu.se

Per-Olof Sandman, Institutionen för omvårdnadTelefon: 090-786 92 55
E-post: po.sandman@nurs.umu.se

Kenneth Holmlund, VRlabTelefon: 090-786 96 55, 070-631 55 20
E-post: Kenneth.Holmlund@hpc2n.umu.se

Se även www.vinnova.se

Redaktör: Karin Wikman