"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-01-11

Umeå universitet medverkar i IPY – Internationella Polaråret 2007–2008

NYHET 2007–2008 är internationellt polarår och den svenska IPY-kommittén har nu utdelat medel till ett antal institutioner med polarforskningsprojekt. Två av bidragen har gått till Umeå universitet: Bildmuseet och den tvärvetenskapliga forskargruppen Främmande Nord.

Bildmuseet visar under perioden 9 sept–4 nov 2007 den brittiske konstnären Isaac Juliens filminstallation ”True North”. I verket utgår Julien från dagboksanteckningar av Matthew Henson (1866–1955), som var en nyckelperson i Robert E. Pearys expedition till Arktis 1909. Henson var afroamerikan, och en av de första människorna på Nordpolen. Verket, filmat på Island och i norra Sverige, är en poetisk och kraftfull berättelse som tar avstamp i Matthew Hensons yttre och inre resa till Nordpolen. I anslutning till ”True North” arrangeras föreläsningar och workshops i samarbete med forskningsprojektet Främmande Nord.

Forskningsprogrammet Främmande Nord kommer att arrangera och genomföra en serie föreläsningar med kulturvetenskapliga perspektiv på polarforskning och polarlitteratur samt producera en informationsskrift som kan spridas till museer, bibliotek och kulturinstitutioner. Skriften och föreläsningarna kommer att produceras i samarbete med föreläsare från andra delar av Sverige och Norden och föreläsningarna kommer att erbjudas till intresserade organisationer i hela landet.

Ett viktigt tema kommer att vara hur människor utifrån har betraktat polarnära regioner och hur begrepp som periferi, kulturellt bakvatten och andra negativa tolkningsmodeller har samspelat med positiva förståelsemönster där nordliga områden har framställts som arkadiska eller utopiska regioner. Dessa motstridiga tolkningsmönster lever fortfarande kvar i stor utsträckning och påverkar därför dagens och framtidens bilder av polarregionerna.

Den forskning omkring reseskildringar från norra Norden som bedrivs inom programmet Främmande Nord kommer självfallet att få stort utrymme i presentationerna, och där det är möjligt kommer de platser där aktiviteterna genomförs att ges särskild uppmärksamhet t ex genom att gamla beskrivningar av dessa platser presenteras och analyseras.

I det Internationella Polaråret 2007–2008 medverkar fler än 50 nationer. Den svenska satsningen finansieras och handläggs av Vetenskapsrådet. För mer info om IPY se: www.ipy.org och www.ipy.se

Kontaktpersoner: Johan Sjöström, intendent, Bildmuseet Tel: 090-786 97 53
E-post: Johan.sjostrom@bildmuseet.umu.se

Heidi Hansson, projektkoordinator, Främmande Nord Tel: 090-786 56 49
E-post: heidi.hansson@engelska.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg