"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-20

Umeå universitet ska bilda en School of Education

NYHET Umeå universitets rektor fick i dag universitetsstyrelsens uppdrag att skapa en organisation enligt modellen School of Education för utbildningsvetenskap, pedagogik och lärarutbildning.

– Lärarutbildningen måste bli hela universitetets angelägenhet. Den bästa kompetensen ska alltid ställas till studenternas förfogande. Dagens beslut i universitetsstyrelsen är början på en förstärkning av den utbildningsvetenskapliga forskningen vid universitetet. Målet är att våra studenter ska få landets bästa utbildning och att många av våra forskare ska tillhöra de bästa inom området. Umeå universitet var föregångare när en fakultet för lärarutbildningen inrättades och jag vågar påstå att vi är det återigen, säger Umeå universitet rektor Göran Sandberg.

För att höja den vetenskapliga kompetensen planerar universitetet bland annat att tillsätta sju professurer där sökande ska lockas med ett resurspaket som inkluderar två doktorandtjänster och två postdoktorandtjänster per professur.
– En motsvarande lika kraftfull satsning har hittills inte gjorts inom området i Sverige, konstaterar Göran Sandberg.

Umeå universitets lärarutbildning fungerar i stora delar väl, men samtidigt har utvärderingar visat att det också finns påtagliga kvalitetsbrister både vad gäller utbildning och forskning. Mot bakgrund av detta beslutade därför universitetsstyrelsen i dag om den strategiska inriktningen för ett kommande utvecklings- och reformarbete. Ett arbete som kommer att inkludera stora delar av universitetet i syfte att höja kvaliteten inom lärarutbildningen och den anknytande forskningen.

Till grund för det aktuella inriktningsbeslutet ligger i huvudsak två underlag. Den av rektor beställda utvärderingen av den utbildningsvetenskapliga forskningen som under fjolåret genomfördes av tre mycket namnkunniga och internationellt respekterade forskare: professorerna Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Sigrid Blumeke. Utvärdering gav en del beröm men den kritik som riktades mot delar av den utbildningsvetenskapliga forskningen, inklusive forskningen i pedagogik, i termer av svag output och låg vetenskaplig kvalitet kan inte negligeras.

Den andra utvärderingen är den som Högskoleverket för ett par år sedan presenterad angående utbildningen, som bland annat pekade på bristen av forskningsanknytning och på att kompetensen inom universitetet inte utnyttjas på så sätt att den kommer studenterna bäst till del.

– Problemen som vi måste lösa på utbildningssidan är bland andra att den inte är tillräckligt väl integrerad i det övriga universitetet, den alltför svaga forskningsanknytningen, att de mest kvalificerade personerna inte medverkar i utbildningen och att rekryteringen av personal är för intern. På forskningssidan handlar det om fragmenterade forskningsprofiler, allt för små och svaga miljöer med allt för svaga resultat. Det saknas helt enkelt en sammanhållen forskning, konstaterar Göran Sandberg.

Samtidigt har lärarfakultetens arbete med forskarutbildning varit framgångsrikt. Fakulteten har gått från 5 procent till snart 30 procent disputerade lärare och har dessutom 25 adjunkter i forskarutbildning.

– Det är mycket lovande för den fortsatta utvecklingen. Men det räcker inte. I dag har vi en enhet, fakulteten för lärarutbildning, som ansvarar för lärarutbildningen samtidigt som väsentliga delar av utbildningen utförs av andra delar inom lärosätet. Vi vill nu skapa en ledningsorganisation, School of Education, som ansvarar för utbildningen samtidigt som den ska utföras av olika enheter inom lärosätet där den bästa kompetensen finns, säger Sandberg.

Kortfattat om planerna på School of Education:

 • En beställar – utförarmodell
 • Ansvarar för grundutbildning och för forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet
 • Ha som främsta mål att utveckla och kvalitetssäkra utbildning och forskning •Förfoga över samtliga ekonomiska resurser för detta
 • Inte några egna institutioner
 • En styrelse med extern ordförande
 • Ett utbildningsutskott som beställer utbildning
 • Ett forskningsutskott som utvärderar ansökningar och utförd forskning och fördelar resurser för forskningstid
 • Stora resurser kommer att tillföras för forskningsutveckling

– Organisationen kommer att ha likheter med vad som tillämpas vid tekniska högskolan samt vid läkarutbildningen som tillsammans har omkring 3 000 studenter. Men School of Educations position kommer att vara betydligt starkare inom universitetet i och med att styrelsen för den nya organisationen sorterar direkt under universitetsstyrelsen och genom att ett totalt budgetansvar ligger i organisationen, förklarar Sandberg.

Universitetsstyrelsen beslutade:

 • att ge rektor i uppdrag att initiera och genomföra en översyn av verksamheten inom utbildningsvetenskap, pedagogik och lärarutbildning. Uppdraget avser särskilt områdena kompetensförsörjning, forskningsprofiler och forskningsutveckling samt organisation och styrning. Ett underlag för slutligt ställningstagande inom de tre områdena ska presenteras för universitetsstyrelsen den 11 juni 2008.

Som vägledande inriktning för detta översynsarbete gäller: avseende kompetensförsörjning:

 • att rektor ansvarar för att en strategi och en handlingsplan med kvantitativa mål tas fram för kompetensförsörjningen i syfte att öka andelen forskarutbildade lärare.
 • att alla pågående rekryteringar – såväl av lärare/forskare som av teknisk-administrativ personal – fryses i avvaktan på att frågor om organisation och framtida forskningsprofiler avgjorts.

Rektor kan om det föreligger särskilda skäl medge att rekrytering får göras. avseende forskningsprofiler och forskningsutveckling:

 • att rektor initierar ett arbete för att identifiera och utveckla tre till fem forskningsprofiler som har möjlighet att nå nationell och internationell excellens. avseende organisation och styrning:
 • att det fortsatta arbetet ska inriktas på att skapa en organisation enligt modellen School of Education vars ledningsorgan ska vara det särskilda organet för lärarutbildning med organets ordförande som ledare för School of Education.
 • att School of Education ska vara en paraplyorganisation.

Redaktör: Carina Dahlberg