"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-24

Umeå universitet viktig partner i nytt test- och övningscenter i Arvidsjaur

NYHET Det centrum för civil och militär test- och övningsverksamhet, som i en utredning föreslås placeras i Arvidsjaur, ska stödja den befintliga testindustrin i området, utveckla nya testkoncept samt marknadsföra och sälja det svenska klimatet och testkunnandet i resten av världen.

– Umeå universitet har en stor kompetens och kunnande inom många områden som efterfrågas. Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet kommer vi att ha tillräcklig kompetens för att klara utbildnings- och utvecklingsbehoven i det föreslagna centret, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

CTÖ-utredningen, Civil test- och övningsverksamhet, har överlämnat en delrapport till infrastrukturminister Ulrica Messing med förslag på verksamhetsområden och verksamheter för att utveckla och samordna den civila och militära testverksamheten i övre Norrlands inland. Utredningen föreslår att verksamhet ska utvecklas utifrån de unika förutsättningar som finns i regionen med tillgång på till exempel: snö, mörker, midnattssol, torr kyla, fritt luftrum, stora arealer med gles befolkning och IT-infrastruktur.

Centret föreslås få tre verksamhetsområden:

  • Fullskaliga försök, experiment, provningar, demonstrationer och tester på provplatser i subarktiskt klimat där tillgång till stora och glest utnyttjade land- och luftområden och andra unika förutsättningar ska tillvaratas
  • Övningsverksamhet och utbildning i denna miljö med tonvikt på ”"människan"– ledarskap, överlevnad eller andra förmågor – och hantering av teknisk eller annan utrustning – relationen "människa−maskin"
  • Infrastrukturella förutsättningar i vid bemärkelse för utveckling av dessa verksamheter

Centret ska fungera som kompetenscenter. Det ska marknadsföra regionen som plats för de tre ovanstående verksamhetsområdena i subarktiskt klimat i internationella sammanhang. Redan idag finns många provplatser, bland annat där världens bilindustri vintertestar sina bilar. Det finns även järnvägssträckningar för testning av spårbunden materiel, försöksgruvor, Esrange rymdverksamhet och ett flertal militära övningsområden och skjutfält.

Generaldirektören Björn Mårtensson som ansvarar för delrapporten anser att samarbetet med de högre lärosätena i regionen bör fördjupas. Enligt rapporten är det främst tre IT-forskningsområden vid Umeå universitet som har betydelse för ett civilt och militärt testcentrum i Arvidsjaur. Dessa är:

  1. simulering/visualisering
  2. interaktion
  3. intelligenta system

Inom simulering/visualisering finns stark kompetens framför allt vid institutionen för datavetenskap, forskargruppen VR-lab, superdatorcentrumet High Performance Computing Center North (HPC2N), Umeå Center for Interaction Technology (UCIT), HUMlab och Skill Aquisition Lab. Inom området interaktion finns kompetens inom bl.a. mobila positionsrelaterade tjänster; interaktions-, transport- och produkt- design; och IT-stöd för avancerade grupprocesser. Intelligenta system omfattar områden som kommunikation över trådlösa nät; taktil video och robotik.

Men det är inte bara inom IT-området som det finns behov. Mårtensson gör bedömningen att nedanstående utbildningar och ämnesområden bör prioriteras:− språkutbildningar, företrädesvis i engelska och tyska− yrkesutbildningar inom handel och service som kan stärka Arvidsjaur som handelsplats− yrkesutbildningar inom restaurang- och hotellnäringen− utbildningar relaterade till upplevelseindustri
− utbildningar inom elektronisk kommunikation och relaterade tjänster, t.ex. nätverksteknik och webbdesign

Umeå universitet har god kompetens inom samtliga områden. Mårtensson konstaterar att Umeå universitet inom ramen för tekniska högskolan har en bred verksamhet som är relevant för test- och övningsverksamhet samt relaterade kringverksamheter. Bland dem kan nämnas IFOR (forsknings- och kompetenscenter inom området intelligenta fordon för bruk i obanad terräng) och UCIT (behovsmotiverad forskning inom IT-området, bl.a. mot upplevelseindustrin). Samt att det finns ett brett utbud av ingenjörsutbildningar och att man också ansvarat för Rymdingenjörsutbildningen i Kiruna.

Universitetet har två stora IT-institutioner, Datavetenskap och Informatik, I anslutning till dessa institutioner finns särskilda forskningsprojekt eller tillämpningsområden med klar koppling till framtida fordon, t.ex. VR-lab, HUM-lab, IFOR, UCIT och ProcessIT Innovation. Inom matematisk statistik finns kunskaper om testmetodik och försöksplanering som torde vara relevanta för testverksamheten. Umeå universitet har dessutom utbildningar inom såväl restaurang- som turistnäringen. Universitetet har en bred medicinsk kompetens avseende kyla och dess effekter och samarbetar med bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och ett brett nätverk av andra universitet.

Universitetet har en bred erfarenhet av att ge tekniska decentraliserade utbildningsprojekt i regionen och har varit ett av de ledande universiteten när det gällt att utveckla distansmetodik. Det finns dessutom ett långvarigt samarbetat med ”biltestkommunerna” när det gällt distanskurser av olika slag. I Kiruna har Umeå och Luleå tekniska universitet en gemensam institution, Institutionen för rymdvetenskap, som samverkar med Institutet för rymdfysik och Rymdbolaget (Esrange). Hos dessa finns kompetenser som kan vara intressanta för att utveckla testverksamheter. Umeå universitet har också, tillsammans med Luleå, ett särskilt uppdrag av regeringen att bygga upp nya verksamheter i Kiruna inom rymd och miljö. En del i detta arbete är att bygga upp ny kompetens för Kiruna Test Area. Det handlar om både testteknik och aktiviteter inom området snö, is och kyla. Det inbegriper också området människan i extrema miljöer och katastrofmedicin.

Kontaktperson:

Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitetTel: 0703-20 46 46
E-post: ulf.edlund@cehm.umu.se

Rapporten finns i sin helhet på: www.regeringen.se/sb/d/6320/a/57607

Redaktör: Carina Dahlberg