"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-20

Umeå universitets årsredovisning ger en positiv bild

NYHET – Det går bra för Umeå universitet. Årsredovisningen visar att vi för tredje året i rad redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Visserligen har det totala antalet studenter minskat något men samtidigt har antalet nybörjarstudenter ökat, säger Göran Sandberg, Umeå universitets rektor.

Sammanfattningsvis ger årsredovisningen en positiv bild av Umeå universitet. Forskningen fick under 2007 ökade bidrag och anslag till flera framstående centrumbildningar gick till universitetet.

– Universitetet befäste sin ställning som ett av landets mest konkurrenskraftiga forskningsuniversitet med flera internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer under året. Det prioriterings- och fokuseringsarbete som inleddes 2006, där tolv starka forskningsområden valdes ut, har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Hälften av forskningsmiljöerna har redan fått ta emot stora externa anslag, säger Göran Sandberg.

Studentantalet minskade något men antalet nybörjare ökade. Antalet registrerade studenter (exklusive forskarstuderande) var 27 228, en minskning med 0,7 procent jämfört med 2006.

– Antalet studenter har minskat i hela landet. Umeå universitet tillhör de lärosäten som har tappat minst samtidigt ska man komma ihåg att antalet studenter, jämfört med 2007, bara varit större två år tidigare i universitetets historia. Värt att uppmärksamma är också att Umeå universitet tillsammans med Uppsala universitet är det lärosäte som attraherar flest studenter från hela riket.

Årsredovisningen visar också att antalet anställda har minskat samtidigt som även sjukfrånvaron minskat.
– Personalminskningen ligger främst inom gruppen teknisk-administrativ personal och beror till stor del på pensionsavgångar men är också till viss del ett resultat av de administrativa effektiviseringar som genomförts. Glädjande är att både andelen och antalet lärare har ökat under året. Vi är också mycket glada över att sjukfrånvaron minskar, vi är nu nere på 2,2 procent vilket är mycket bra, siffran ligger till och med under det mål på som vi satt upp.

– I en sammanfattning av året som gått vill jag också passa på att lyfta fram det fantastiska stöd som vi fick av de två företagsprofiler i regionen som lämnade stora donationer till universitetet. Samme Lindmark och hans hustru Maud samt Balticgruppen och Krister Olsson.

Årsredovisningen i korthet:

Ekonomi:

Universitetets intäkter uppgick under verksamhetsåret 2007 till 3 060 mnkr vilket är en ökning med 21 mnkr eller 0,7 %, jämfört med 2006. Kostnaderna uppgick till 3 058 mnkr, en ökning med 24 mnkr eller 0,8 %. Årets resultat uppvisar ett överskott med 1,8 mnkr (2006: +5,6 mnkr).

Den anslagsfinansierade grundutbildningen redovisar ett negativt resultat med 0,8 mnkr, detta motsvarar 0,07 % av intäkterna för grundutbildning och är ett betydligt bättre ekonomiskt resultat än 2006. Omkring en procent av universitetets ersättning för utbildning avsätts för att höja kvaliteten som utbildningsuniversitet.

Inom forskning/forskarutbildning redovisas ett överskott med 2,6 mnkr, vilket är + 0,2 % i relation till intäkterna för forskning och forskarutbildning.

Personal:

Antalet årsarbetare har minskat med 3,3 procent jämfört med 2006. Antalet professorer ökar, antalet lektorer är oförändrat medan adjunkter och forskarassistenter minskar. Antalet och andelen lärare har ökat med 2 procent jämfört med 2006.

Det totala antalet årsarbetare var 3 449 i oktober 2007. Antalet anställda personer under 2007 uppgick till 4 057 personer vilket är en motsvarar en minskning med 86 personer.

Medianåldern bland all personal var 46 år. Medianåldern för lärare (professorer, lektorer, adjunkter och forskarassistenter) var 53,3 år. Hela 1 100 eller en fjärdedel av universitetets anställda är över 55 år. Mer än hundra personer förväntas att gå i pension varje år under den kommande 10-årsperioden.

Studenter:

Antalet registrerade studenter var 27 228, (27 422 året dessförinnan) en minskning med 0,7 procent jämfört med 2006. Antalet studenter har dock bara varit större två år tidigare, jämfört med 2007, i universitetets historia.

15 500 helårsstudenter registrerades vilket är en minskning med 513 jämfört med 2006. Minskningen ligger främst inom utbildningsområdena humaniora (-225 helårsstudenter), samhällsvetenskap (-203 helårsstudenter) och teknik (-111 helårsstudenter).

Umeå universitet har under 2007 haft cirka 1 800 inresande studenter. Målet för internationalisering har höjts till att universitetet år 2010 ska ha 3 000 inresande freemover-studenter, 1 000 inresande utbytesstudenter och 600 utresande utbytesstudenter.

Jämställdhet:

I utbildning på grund- och avancerad nivå har fakulteterna generellt en klar majoritet av kvinnliga studenter. Totalt vid Umeå universitet är nu 62 procent av grundutbildningsstudenterna kvinnor.

Vid universitetet fanns det under 2007 totalt 1 236 forskarstuderande, 52 procent kvinnor och 48 procent män. Fakulteterna ligger inom jämställdhetsintervallet 40–60 procent för kvinnor respektive män, förutom lärarutbildningen som har 72 procent kvinnor.

Totalt antal professorer var vid årsskiftet 295, varav 59 var kvinnor 20 %. Under 2007 anställdes sex nya forskarassistenter Av dessa var två kvinnor, vilka utgör 33 procent av den totala andelen. Detta når tyvärr inte upp till universitetets egna rekryteringsmål om 40 procent.

Under året anställdes också 51 nya lektorer. Av dessa var 21 kvinnor, vilket utgör 41 procent av den totala andelen. Universitetet klarar därmed sitt rekryteringsmål om minst 40 procent.

Under 2007 anställdes totalt 23 nya professorer. Av dessa var sex kvinnor, vilket utgör 26 procent av den totala andelen. Det innebär att universitetet tyvärr inte når upp till det av Högskoleverket satta rekryteringsmålet om 34 procent kvinnor, än mindre till universitetets egna mål om 40 procent. Det är dock en förbättring jämfört med både 2005 och 2006, då andelen nyanställda kvinnor bland professorerna var 16 procent respektive 19 procent.

Sjukfrånvaro:

Under 2007 har den totala sjukfrånvaron nästan halverats jämfört med 2003. Under 2007 uppgick den till 2,2 %. I jämförelse med fjolåret har sjukfrånvaron minskat med 12 %. Långtidssjukfrånvaron (över 60 dagar) är nere på 1,4 % eller 65 % av den totala sjukfrånvaron.

Redaktör: Carina Dahlberg