"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-11

Umeå universitets matematikutbildning får högsta betyg

NYHET Umeå universitets kandidatutbildning i matematik håller mycket hög kvalitet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i sin utvärdering. Masterutbildningen i matematisk statistik får betyget hög kvalitet.

– Detta är en mycket glädjande bekräftelse på att våra studenter får en högkvalitativ utbildning, inte minst med tanke på den livliga debatt som förts i media kring matematikundervisningen i skolan, säger Robert Johansson, prefekt vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 30 utbildningar i matematik och matematisk statistik vid tolv av landets universitet och högskolor. 13 examina har ansetts ha mycket hög måluppfyllelse, däribland kandidatexamen i matematik vid Umeå universitet.

– En viktig förutsättning är att det finns ett mycket starkt engagemang i grundutbildningen bland institutionens lärare och forskare, säger Robert Johansson. Våra studierektorer, Peter Anton och Catarina Rudälv, har under lång tid arbetat med att involvera studenterna i institutionens kvalitetsarbete. Vi får också en god bild av hur utbildningen fungerar i praktiken genom ett aktivt studentråd. En väl fungerande administration är dessutom en viktig komponent i arbetet.

De resultat som Universitetskanslersämbetet presenterar är utvärderade enligt en ny modell där fokus ligger på studenternas självständiga arbeten (examensarbeten). Andra underlag är lärosätenas självvärderingar och studenternas erfarenheter, liksom enkäter till tidigare studenter.

Utbildningarna granskas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. UKÄ ser till i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

– Vi har sedan Bolognasystemet infördes 2007 kontinuerligt arbetat med att säkerställa att våra utbildningar uppfyller examenskraven. UKÄ:s utlåtande är ett bevis på att vårt systematiska kvalitetsarbete på såväl program-som kursnivå har gett resultat, säger Catarina Rudälv och Peter Anton.

Tolv utbildningar har fått omdömet hög kvalitet. Bland dessa finns Umeå universitets utbildning i matematisk statistik på masternivå. Den anses dock hålla mycket hög kvalitet med avseende på ett av de granskade målen; studenternas förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.

Betyget bristande kvalitet ges till fem matematikutbildningar.

Under åren 2011–2014 kommer myndigheten att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6 000 utbildningar.

Läs mer om utvärderingarna på UKÄ:s hemsida.
För mer information, kontakta gärna:

Robert Johansson, prefekt, institutionen för matematik och matematisk statistik Telefon: 090-786 93 65, 070-352 55 54
E-post: robert.johansson@math.umu.se

Catarina Rudälv, studierektor, institutionen för matematik och matematisk statistik Telefon: 090-786 51 31
E-post: catarina.rudalv@math.umu.se

Peter Anton, studierektor, institutionen för matematik och matematisk statistik Telefon: 090-786 63 99
E-post: peter.anton@math.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog