"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-06

"Umeå växer tryggt och säkert" har främst haft positiva effekter

NYHET UCER:s slutrapport i utvärderingen av Umeå växer tryggt och säkert – en kommungemensam satsning för att motverka tendenser till social oro i de nordöstra stadsdelarna i Umeå är nu publicerad. Utvärderingen visar att satsningen bidraget till att bygga upp en kollektiv handlingsberedskap och att problemen inte förvärrats men att utmaningarna kvarstår.

Centrum för utvärderingsforskning (UCER) har i samverkan med Umeå kommuns brottsförebyggande råd utvärderat Umeå växer tryggt och säkert (UVTS). Utvärderingen, som genomförts av Anders Hanberger och Joakim Lindgren vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, har haft i syfte att bidra till att utveckla satsning­en (del 1) och att undersöka värdet och effekter av det lokala trygghetsskapande/brottsföre­byggande arbete som sker i samverkan mellan kommunen, polis och andra aktörer (del 2). Utvärderingen har finansierats av Brottsförebyggande rådet.

Utvärderingen har sökt svar på tre frågor:

1. Vad kännetecknar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som görs i samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer riktat till de nordöstra stadsdelarna?

2. Vad kännetecknar två skolors arbete i samverkan med andra aktörer för att hantera hot, våld och skapa trygghet i skolan, inklusive att stödja elever som tenderar att misslyckas och skapa oro i skolan?

3. Vad är relevansen, värdet och effekterna av detta arbete?

Resultaten visar att UVTS har utvecklats från ett tidsbegränsat uppdrag till ett långsiktigt kommunalt åtagande som fått en allt viktigare roll i Umeå kommuns trygghetsskapande- och brottsförebyggande policy och arbete. UVTS har främst bidragit till att bygga upp en kollektiv kapacitet och handlingsberedskap för samverkan mellan kommunen och andra aktörer för att identifiera, förebygga och hantera otrygghet och brott i de nordöstra stadsdelarna på både kommunlednings- och verksamhetsnivå.

De som deltagit i något av UVTS samverkansorgan framhåller att det gett dem aktuella och allsidiga lägesbilder över trygghets- och brottsläget, bättre insikter och kunskaper om problem/ utmaningar som de själva och andra ser, samt kännedom om och förståelse för olika aktörers/verksamheters uppdrag och arbete. De har också fått perspektiv på sitt eget arbete och kunnat sätta in det i ett större samman­hang.

I utvärderingen lyfts en rad insatser fram som har bidragit till trygghet och trivsel i olika inne- och utemiljöer. Exempelvis har resurspersoner i skolorna skapat trygghet under och utanför lektionstid. Sly- och buskrensning, bättre belysning och trivselskapande åtgärder har ökat tryggheten i och runt Ålidhems Centrum och i utemiljön på Ersboda. Narkotikaförsäljningen har förflyttats från ett antal hotspots till andra platser.

UVTS har bidragit till att det inte har utvecklats utsatta områden i kommunen, men i slutrapporten uppmärksammas och diskuteras också ett antal dilemman och utmaningar som kvarstår. En utmaning handlar om att kunna tala om problemen/utmaningarna utan att provocera och stigmatisera.

Läs mer om projektet här

Utvärderingens delrapport

Utvärderingens slutrapport