"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-30

Umeåarkeologer får pengar för Barentssamarbete och Östersjöutbyte

NYHET Den samiska kulturutvecklingen i norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland ska lyftas fram genom ett nytt forskarsamarbete länderna emellan. Thomas B. Larsson, professor i arkeologi vid Umeå universitet, har fått drygt 980 000 kronor för att bygga upp nätverket. Ytterligare 358 000 kr får docent Lena Holm för att leda ett samarbete mellan landskapsarkitekter och arkeologer.

Nu ska den arkeologiska forskningen i Barentsregionen samordnas. Projektet "Sami Prehistory and Early History in the Western Barents Region" ska lyfta fram den samiska kulturutvecklingen i norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Fortfarande har man förhållandevis lite kunskap om områdets förhistoria och tidiga historia. Tidigare har forskningen mest bedrivits inom de i sammanhanget nya nationsgränserna, men med det nätverk som nu ska byggas upp ökar möjligheterna till en koordination och samordning av den arkeologiska samerelaterade forskningen.

Projektet är en del i humanistiska fakultetens starka och prioriterade forskningsområde "Människor i Norr", se www.humfak.umu.se/forskning/nordliga-studier/

Stödet från NordForsk som uppgår till drygt 980 000 kronor under tre år, med möjlighet till förlängning i ytterigare två år. Pengarna ska användas till att bygga upp ett arkeologiskt forskningsnätverk mellan universiteten i Umeå, Tromsö, Helsingfors, St Petersburg och Petrozavodsk, och regionala museer, som i Sverige bl a inkluderar Västerbottens länsmuseum, Attje, Silvermuseet och Norrbottens museum. Varje år kommer projektet också att ge internationella forskarkurser som fokuserar på frågor som rör miljö, identitet, kultur- och landskapsutveckling inom det västra Barentsområdet.

Som ett första steg mot ytterligare ett internationellt vetenskapligt nätverk möts arkeologer och landskapsarkitekter från olika universitet och akademier i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Polen i en forskarutbildningskurs i Tallin våren 2007. Samarbetet kan i sin förlängning bidra till ett bredare perspektiv på forskning inom kulturmiljövård och samhällsplanering.

Docent Lena Holm har fått nära 358 000 kr för att utveckla och ge kursen "Communicating Archaeology and Landscape in Community Processes". Forskarstuderande i framför allt arkeologi, från de nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen, ska under den tvärvetenskapliga kursen bland annat få lära sig hur man "läser landskap". Från Sverige deltar Lena Holm själv samt Krister Olsson från KTH som lärare.

För mer information, kontakta gärna:

Professor Thomas B. Larsson, inst för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet, tel 070-517 52 32 eller e-post thomas.larsson@arke.umu.se

Docent Lena Holm, inst för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet, tel 070-692 01 34 eller e-post lena.holm@arke.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink