"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-06

Umeåforskare delar på 253 miljoner kronor

NYHET Vetenskapsrådet har beslutat tilldela Umeå universitet totalt 253 miljoner kronor i stöd till 55 forskningsprojekt inom medicin, teknik och naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.

– Årets tilldelning ser väldigt bra ut för Umeå universitet. Vi har konkurrenskraftiga projekt som gör att vi håller en stabil nivå i jämförelse med andra lärosäten. Det gäller alla områden. Det mest glädjande just i år är utbildningsvetenskap där våra forskare får näst mest av alla lärosäten. Ett annat område är samhällsvetenskap och humaniora, som fick fin utdelning, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Vetenskapsrådet ger genom sin årliga stora utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Nu har rådet offentliggjort vilka forskningsprojekt som får projektmedel inom humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, teknikvetenskap, naturvetenskap och medicin.
Mest medel får vetenskapsområdet medicin följt av samhällsvetenskap och humaniora.

Därefter följer teknikvetenskap och naturvetenskap, samt utbildningsvetenskap. Umeå universitet ligger bra till inte minst inom utbildningsvetenskap där Umeå universitet får näst mest, efter Göteborgs universitet, för sina forskningsprojekt.

  • Utbildningsvetenskap får 34,8 miljoner kronor fördelat på sju projekt. Umeå universitet får därmed det näst största anslaget till detta område av landets lärosäten.
  • Humaniora och samhällsvetenskap tilldelas 68,6 miljoner kronor fördelat på nio projekt. Umeå universitet hamnar på en femteplats av de lärosäten i landet som får störst anslag.
  • Medicin får 85,3 miljoner kronor fördelat på 21 projekt. Umeå universitet hamnar på plats fem av de lärosäten som får störst anslag.
  • Naturvetenskap och teknikvetenskap får 64,5 miljoner fördelat på 18 projekt. Umeå universitet hamnar på plats sju av de lärosäten som får störst anslag.

Följande projekt har fått anslag vid Umeå universitet

Utbildningsvetenskap

Skrivande som näring för demokratin, 4,5 miljoner kr
Eva Lindgren, Engelska, Institutionen för språkstudier

Skrivande på gymnasienivå hos elever med och utan en historia av lässvårigheter i grundskolan, 5,9 miljoner kr
Maria Levlin, Institutionen för språkstudier

Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden, 4,5 miljoner kr
Linda Rönnberg, Tillämpad utbildningsvetenskap, TUV.

Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, 'ras' och teknik, 5,9 miljoner kr
Eva Silver, Pedagogiska institutionen

Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar, 6 miljoner kr
Karin Sporre TUV

Utbildningspolitikens betydelse för elevers välmående: Utbildningsreformer och mental hälsa i ett jämförande perspektiv, 4,4 miljoner kr
Mattias Strandh Institutionen för socialt arbete

Att undervisa konkurrerande historier. Historielärares växlande epistemologiska utgångspunkter, 3,6 miljoner kr
Henrik Åström Elmersjö, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Samhällsvetenskap och humaniora

Rural resiliens: Etnografiska perspektiv på norrländska landsbygders frivilligarbete, 4,2 miljoner kr
Anna-Sofia Lundgren, Etnologi, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989, 22,7 miljoner kr*
Pelle Snickars, Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb, 13,1 miljoner kr
Patrik Lantto, Historia, Vaartoe – Centrum för samisk forskning

Metodologisk utveckling för att skatta marginella kausala effekter av icke-randomiserade behandlingar på tid-till-händelse-utfall, 5 miljoner kr
Jenny Häggström, Handelshögskolan

Simuleringsbaserad estimation för att mäta hur beskattning påverkar inkomstbildning i modeller med flera beteendemarginaler, 4,4 miljoner kr
Katarina Jenderny, Handelshögskolan

Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism, 4,2 miljoner kr
Joakim Kulin, Sociologiska institutionen

Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring, 5,6 miljoner kr
Johan Lindholm, Juridiska institutionen

Sökande efter en socialt hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet. 4,1 miljoner kr
Emma Lundholm, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, CEDAR

Biologiska mekanismer bakom neurokognitivt åldrande och demens - Longitudinell utvärdering av telomerlängd och epigenetiska signaturer i samspel med genetik och livsstilsfaktorer. 5,2 miljoner kr
Sara Pudas, Integrativ Medicinsk Biologi (IMB)

Naturvetenskap och Teknikvetenskap

Design, syntes och utvärdering av nya heterocykler riktade mot bakteriella och humana amyloidproteiner, 4,4 miljoner kr
Fredrik Almqvist, Organisk kemi, Kemiska institutionen

Hur man undgår "Death by GPS": Grunderna för adaptiv navigeringshjälp, 3,9 miljoner kr
Kai-Florian Richter, Institutionen för datavetenskap

Hantering av termoviskösa förluster vid modellering och optimering av akustiska komponenter, 3,5 miljoner kr
Martin Berggren, Teknisk mekanik, Institutionen för datavetenskap

Unika NMR-analyser av trädringar och torv avslöjar hur ökad koldioxid och temperatur påverkat landekosystemens förmåga att binda atmosfärens koldioxid under 1900-talet. 3,741 miljoner kr
Jürgen Schleucher, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Metallers påverkan över ekosystemgränser: betydelsen av akvatiska insekter, 2,92 miljoner kr
Åsa Berglund, Miljövetenskap, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Numerisk analys och simulering av PDE med slumpmässig dispersion, 3, 37 miljoner kr
David Cohen, beräkningsmatematik, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Jämförande modellering av regimskiften i nordliga sjöar, 3,7 miljoner kr
Sebastian Diehl, Ekologi, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vinterklimatets påverkan på växter och mikrobers aktivitet i tundran utifrån ett helårsperspektiv, 3,68 miljoner kr
Ellen Dorrepaal, Naturgeografi, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Förbättring av katalytisk aktivitet i metalliska kalkogenider genom kontroll och förståelse av defekter, oordning och obalanserad stökiometri, 3,5 miljoner kr
Eduardo Gracia-Espino, Nanoteknik, Oorganisk kemi, Materialteknik, Institutionen för fysik

Geoeffektivitet orsakad av bogchocksprocesser, 3,37 miljoner kr
Maria Hamrin, fusion, plasma och rymdfysik, Institutionen för fysik

Systemisk organsamverkan i immunförsvaret – Drosophila som modellsystem, 3,27 miljoner kr
Dan Hultmark, Immunologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi, Institutionen för molekylärbiologi

Ursprunget för endosymbios hos eukaryoter: ett teoretiskt ramverk för att uppskatta sannolikheten för och inverkan av mitokondrien, 3,9 miljoner kr
Eric Libby, Evolutionsbiologi, Annan matematik, mikrobiologi, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Utredning av mekanismen hos medicinska motgift för toxicitet orsakad av nervgaser och bekämpningsmedel, 3,8 miljoner kr
Anna Linusson Jonsson, Organisk kemi, Kemiska institutionen

Viskositetslösningar till system av partiella differentialekvationer relaterade till normalbytesproblem, 3,0 miljoner kr
Niklas Lundström, Matematisk analys, annan matematik, energisystem, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Molekylära mekanismer för fotoprotektion i växter, 3,35 miljoner kr
Alizeé Malnoe, Botanik, biokemi och molekylärbiologi, biofysik, Institutionen för fysiologisk botanik

Hjälps bakterier åt att infektera medicinsk utrustning?, 3,4 miljoner kr
Madeleine Ramstedt, Materialkemi, biomaterialvetenskap, infektionsmedicin, Kemiska institutionen

Utforskning av nya kopplingar mellan mark och vatten: trädrötternas betydelse i kantzoner för ekosystemdynamiken i ytvatten, 3,58 miljoner kr
Ryan Sponseller, Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Fosfoinositiders roll vid autofagosombildning, 4,04 miljoner kr
Yaowen Wu, Biokemi och molekylärbiologi, Kemiska institutionen

Medicin och hälsa

Vad reglerar cellväggens homeostas hos bakterier? 10,5 miljoner kr
Felipe Cava, Institutionen för molekylärbiologi

Förändrade nivåer av DNA-byggstenar och genomets instabilitet. 4,8 miljoner kr
Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Akut syrgaskänslighet och tolerans mot syrebrist i c.elegans. 6 miljoner kr
Changchun Chen, Umeå centrum för molekylär medicin

AMPK aktivatorn O304: ett nytt läkemedel mot åldersrelaterade sjukdomar? 3,6 miljoner kr
Helena Edlund, Umeå centrum för molekylär medicin

Virusinfektion orsakar missfall. Tropism och infektionsmekanismer. 2,4 miljoner kr
Magnus Evander, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Biogenes, reglering och funktion av typ III-sekretionssystemet. 2,4 miljoner kr
Francis Matthew, Institutionen för molekylärbiologi

Patofysiologi av genotoxinproducerande bakterier vid inflammation och cancer. 2,4 miljoner kr
Teresa Frisan, Institutionen för molekylärbiologi

Molekylära mekanismer av betydelse för bakteriella tarminfektioner. 5,6 miljoner kr
Maria Fällman, Institutionen för molekylärbiologi

Fysiska, psykologiska och socioekonomiska effekter av barn- och ungdomsdiabetes i Sverige – longitudinella registerstudier. 4,8 miljoner kr
Torbjörn Lind, Institutionen för klinisk vetenskap

Varför är vården och hälsan ojämlik? Identifiering av mekanismer bakom socioekonomiska skillnader i strokevård och utfall med hjälp av innovativa statistiska metoder för mediationanalys. 4,8 miljoner kr
Anita Lindmark, Handelshögskolan

Ögonmusklernas molekylära uppbyggnad: ledtrådar till behandling av muskelsjukdomar och skelning. 2,4 miljoner kr.
Fatima Pedrosa-Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap

Motorisk kontroll i den friska och sjuka hjärnan. 2,4 miljoner kr
Per Petersson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Etio-patogenetiska faktorer av etydelse för utveckling av reumatoid artrit och dess progression. Analys av prospektivt material från biobanker i norra Sverige. 2,4 miljoner kr.
Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Den fyrsträngade DNA strukturens roll i hälsa och sjukdom. 2,4 miljoner kr
Nasim Sabouri, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

En molekylärgenetisk strategi för att bedöma den terapeutiska potentialen av att stärka cellautonom immunitet. 6 miljoner kr
Barbara Sixt, Institutionen för molekylärbiologi

The effect of vibration, stretch and hypoxia on cytoskeletal and membrane trafficking proteins in muscle cells. 2,4 miljoner kr
Per Ståhl, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Molekylära mekanismer vid inter-bakteriella och bakterie-värd interaktioner. 5,6 miljoner kr
Sun Nyunt Wai, Institutionen för molekylärbiologi

Mekanismerna som ligger bakom bildandet av mitokondriella DNA-deletioner i mänskliga sjukdomar. 4,8 miljoner kr
Sjoerd Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Programmering av mikrobiota och allergiska sjukdomar. 3,6 miljoner kr
Christina West, Institutionen för klinisk vetenskap

Biomarkörer för säkrare prognostisering och förbättrad behandling av aggressiv prostatacancer. 3,6 miljoner kr
Pernilla Wikström, Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

IgdE streptokockproteaser: Studier av IgG klyvande enzymers betydelse för streptokockers sjukdomsframkallande förmåga, samt användning som verktyg i utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. 2,4 miljoner kr
Ulrich von Pawel-Rammingen, Institutionen för molekylärbiologi

 

Text: Ola Nilsson Medicinsk fakultet, Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet, Per Melander Humanistisk fakultet och Elin Andersson Samhällsvetenskaplig fakultet.