"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-10

Umeåforskare får Katrin Fridjonsdottirs pris

NYHET Per Wisselgren, sociologiska institutionen vid Umeå universitet, får 2013 års pris till Katrin Fridjonsdottirs minne. Priset är på 100 000 kronor och kan delas ut till forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi.

Motiveringen lyder:

Per Wisselgren, född 1967, är docent i sociologi vid sociologiska institutionen i Umeå. Som kunskapssociologisk forskare har han intresserat sig för hur samhällsvetenskapen vuxit fram i ett samspel mellan stat, privata organisationer och tidens ideal. Hans forskning präglas av en känslighet för könsfrågor. Han disputerade på den för sociologi viktiga avhandlingen: Samhällets kartläggare (2000) i idéhistoria i Umeå. l denna empiriskt välgrundade och innovativa avhandling visar han hur sociologin uppstod i Sverige i organisationer utanför akademin, som Lorenska stiftelsen. Han visar också att kvinnor hade inflytande över denna tidiga samhällsvetenskapliga forskning men att kvinnornas inflytande minskade i och med inlemmandet av forskningen i akademin.

Per Wisselgren har efter avhandlingen fortsatt med kunskapssociologi och även fortsatt studera kvinnors roll inom forskningen. Han har studerat kvinnliga tidiga forskare såsom Alva Myrdal, Kerstin Hesselgren och de vetenskapliga paren Wicksells, Steffens och Cassels. Det bidrag som är mest känt här torde vara boken Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i modemiteten (red. Annika Berg, Christina Florin och Per Wisselgren, 2011). Andra ämnen som han vidgat sin forskning till är media och vetenskap, statliga offentliga utredningar och sociala reportage som en hybrid av journalistik, litteratur och vetenskap. Gränser exempelvis mellan politik och vetenskap och mellan journalistik och vetenskap samt vetenskaplig produktion i gränsland är ett genomgående tema.

Per Wisselgren har uppmärksammats internationellt och varit gästforskare på en rad ställen såsom SCAS i Uppsala, Max Planck-institutet i Berlin och School of Social Sciences vid Sussex-universitetet. Han har som ensamförfattare eller medredaktör publicerat fyra böcker samt ett drygt tjugotal artiklar och bokkapitel på engelska och svenska förlag. Med sina högkvalitativa vetenskapliga studier och sitt breda, internationella kontaktnät har han en central roll bland forskare "inom området kunskapssociologi med särskild hänsyn till hur kunskapsutvecklingen bestäms i samspel mellan forskning, forskningsorganisation, forskningspolitik och samhällsutveckling".

Om priset till Katrin Fridjonsdottirs minne

Pris till Katrin Fridjonsdottirs minne kan gå till yngre forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi. Priset omfattar i år 100 000 kronor och ska enligt stadgarna delas ut till:

" ...företrädesvis till yngre forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi med särskild hänsyn till hur kun­ skapsutvecklingen bestäms i samspel mellan forskning, forskningsorganisation, forskningspolitik och samhällsutveckling."

Priset utdelas vart tredje år av samhällsvetenskapliga fakulteten vid
Uppsala universitet på förslag av professorerna i sociologi vid universiteten i Uppsala och Lund.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Per Wisselgren:
http://www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=perwin95&guise=anst1

Redaktör: Eva Stoianov