"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-07

Umeåforskare finner mediatorkomplexet hos backtrav. Belyser cellmekanismer för växters ljusanpass...

NYHET Genom att för första gången påvisa det s.k. mediatorkomplexet i en växt, örten backtrav, har en grupp Umeåforskare lyckats identifiera proteiner som är viktiga för växters förmåga att konkurrera om tillgången på ljus. Resultaten publiceras nu i tidskriften Molecular Cell.

Alla celler i en organism måste kunna anpassa sin produktion av proteiner som svar på signaler från omgivningen, t.ex. förändringar i temperatur, näringstillgång och ljuskvalitet. Cellen måste producera proteinerna vid rätt tidpunkt och i lämplig mängd för att maximalt kunna anpassa sig till miljön. Regleringen av detta styrs huvudsakligen av det maskineri som avläser information från generna och kopierar det till s.k. budbärar-RNA (mRNA).

Mediatorn kallas ett komplex av ca 25 proteinfaktorer som har studerats i flera slags eukaryota celler (dvs. med en cellkärna) från jästsvamp till människa. Man vet därför att mediatorn är den faktor som gör den slutliga sammanvägningen av alla yttre signaler för att bestämma när och hur mycket en specifik gen ska avläsas. Hittills har ingen forskare kunna identifiera mediatorn i växtceller, men i ett samarbetsprojekt inom KBC (Kemiskt Biologiskt Centrum) har nu en grupp från Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå för första gången lyckats identifiera och beskriva mediatorn hos den väl studerade växten backtrav (Arabidopsis thaliana).

– Orsaken till att forskare på en medicinsk institution intresserar sig för proteiner i växter är att de grundläggande processerna – celldelning, avläsning av gener och produktion av proteiner – är mycket lika hos helt skilda typer av celler, säger Stefan Björklund, professor i medicinsk kemi och huvudförfattare till artikeln.

Därför är det både ekonomiskt och etiskt sett vettigt att använda celler från jäst och växter istället för från däggdjur och människor i den här typen av forskning. Dessutom kan de små skillnader som ändå finns mellan celltyperna hjälpa oss förstå hur detta går till också i mänskliga celler.

En intressant aspekt på upptäckten av mediatorn hos växter är att den hjälper till att förklara hur ljuset påverkar deras genreglering. Växterna har receptorer i bladen som mäter förhållandet mellan röda och mörkröda våglängder hos det inkommande ljuset. Den fördelningen varierar, t.ex. beroende på om växten står i skugga eller inte, och kommer att påverka vilka gener som uttrycks. Detta är mycket viktigt för växtens anpassningsförmåga, som slutligen avgör dess möjlighet att överleva. Umeåforskarna har funnit en nyckelfaktor i denna process: Med25/PFT1, som är ett av proteinerna i mediatorkomplexet.

Författare till artikeln är Stefan Bäckström, Nils Elfving och Stefan Björklund vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, samt Robert Nilsson och Gunnar Wingsle, Inst. för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå. De båda sistnämnda är knutna till UPSC (Umeå Plant Science Centre).

Ytterligare upplysningar:

Professor Stefan Björklund, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-785 67 88, mobil 070-216 28 90, e-post stefan.bjorklund@medchem.umu.se

S Bäckström, N Elfving, R Nilsson, G Wingsle, S Björklund: Purification of a Plant Mediator from Arabidopsis thaliana Identifies PFT1 as the Med25 Subunit Molecular Cell, Volume 26, Issue 5, June 8th, 2007.

Redaktör: Hans Fällman