"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-15

Umeåforskare medverkar i antologi om idrott ur barnperspektiv

NYHET 14 juni överlämnade Centrum för idrottsforskning, CIF, 2010 års uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Huvudtema i årets uppföljning är idrotten ur ett barnrättsperspektiv, det vill säga i vilken utsträckning som barn- och ungdomsidrotten är förenlig med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

CIF:s uppföljning består bl.a av antologin: ”För barnets bästa – en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv” där Umeåforskarna Jonny Hjelm, Kim Wickman och Inger Eliasson och Kajsa Gilenstam medverkar.

Omöjligt att tona ned tävlingsmoment

I flera bidrag diskuteras problem som uppstår när tävlingsmomentet får en allt för central plats i ungas idrottsutövning. Hjelm vänder i sitt bidrag på resonemanget och menar att det är omöjligt att tona ned tävlingsmomentet utan att samtida beröva idrotten sin mening och sitt existensberättande. I många idrotter, fotboll och brottning t.ex, är för övrigt tävlandet – den fysiska prestationsjämförelsen mellan två kollektiva/individuella aktörer - en integrerad del och inte något som kan ersättas med exempelvis tävlan mot sig själv (vilket brukar föras fram som ett alternativ).

Barnens syn på sin idrottsutövning och "barns bästa"

Inger Eliasson, universitetslektor i pedagogik, skriver i boken om hur barnen själva ser på sin situation inom idrotten och vad de anser att barns bästa är. Utifrån ett forskningsprojekt med medel från Centrum för idrottsforskning diskuterar Inger Eliasson hur barnkonventionen kan integreras i barnidrotten med hänsyn tagen till barnens egna perspektiv. I denna studie har barns röster fått utrymme att höras om viktiga aspekter från barnkonventionen som barns bästa, rätt till åsiktsfrihet, rätt till skydd mot övergrepp och diskriminering.

– Det är nödvändigt med ett samspel och en anpassning i relationen mellan barn och vuxna inom idrotten för att barns åsikter ska kunna komma fram och få genomslag i verksamheten. Barnkonventionen är tydlig i att barnens åsikter skall tillmätas betydelse, säger Inger Eliasson.

Skillnader mellan handikappidrott och övrig idrott

Kim Wickman är filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Umeå universitet och forskar kring idrott och funktionshinder ur ett genusperspektiv. I sitt bidrag till antologin: ”Flickor och pojkar med funktionsnedsättning - rättigheter och möjligheter till ett aktivt idrottsliv” diskuterar hon bland annat kring skillnaderna mellan handikappidrotten och den övriga idrotten.

– Social samvaro och interaktion är en grundläggande förutsättning för att barn och unga ska kunna utveckla hänsyn, respekt och förståelse för varandras olikheter, säger Kim och fortsätter:

– Där samarbete och samordning fungerar sker ett betydelsefullt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan föreningar, ledare och medlemmar vilket bidrar till ökad delaktighet och jämlikhet som främjar alla, inte bara flickor och pojkar med funktionsnedsättning”.

Idrotten ur ett genusperspektiv

Kajsa Gilenstam är medicine doktor i idrottsmedicin och lektor vid Umeå universitet. Hon disputerade år 2010 med avhandlingen Gender and Physiology in Ice Hockey: a Multidimensional Study. Genus, den skillnad mellan män och kvinnor som samhället skapar, är en central utgångspunkt i hennes forskning. I "Idrottens struktur – natur eller kultur?" analyserar hon idrotten ur ett genusperspektiv med ishockey som exempel.

Läs mer på CIF:s webbsida