"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-20

Umeåstudier om bildterapi toppar världsrankning

NYHET En översiktsartikel i tidskriften Psycho-Oncology rankar tre artiklar från en forskargrupp vid Umeå universitet högst av alla granskade när det gäller effekterna av bildterapi som en del av rehabiliteringen för cancerpatienter.

Bildterapi är en behandling som går ut på att skapa bilder med olika material och att reflektera kring dem. Det är en metod som anses stärka personens egna resurser och främja hälsa. Modellen används inom hälso- och sjukvården som ett komplement till etablerade metoder och psykoterapeutiska/psykologiska teorier Bildterapi i den här använda formen kan teoretiskt hänföras till fokuserad korttidsterapi.
Umeåprojektet startade omkring år 2000 genom en förfrågan från Inger Öster och ytterligare en bildterapeut, Ellen Burvall, om att få bedriva bildterapi inom onkologkliniken. Detta utmynnade i en randomiserad kontrollerad studie i Umeå som fokuserades på en stor, enhetlig patientgrupp: Kvinnor med bröstcancer, som finns på onkologkliniken under rätt lång tid för strålbehandling. Många långväga patienter bor under den tiden på patienthotellet Björken. Kvinnorna som var med i studien (en studiegrupp och en kontrollgrupp) intervjuades och fyllde i olika skattningsskalor i början och slutet av strålbehandlingsperioden samt ett halvår efter. Samtliga kvinnor skrev dagbok under hela tiden. Den grupp som erhöll bildterapi fick individuellt handledd sådan en gång per vecka i 5 veckor. Materialet analyserades med båda kvalitativ och kvantitativ metodik.

Analyserna av självskattningen visade att bildterapigruppen hade större ”copingresurser”, upplevde bättre livskvalitet och visade mindre fysiska och psykiska symtom vid uppföljningarna. Trots det begränsade antalet patienter i studien påvisades signifikanta skillnader mellan grupperna. Upplägget med även kvalitativ metodik gjorde det också möjligt att analysera vad som hände under bildarbetet i studiegruppen och vilka de upplevda effekterna var.

I den översiktsartikel som nu publicerats i Psycho-Oncology har man konstaterat att det finns mycket få studier på området och än färre har ett experimentellt upplägg som Umeågruppens. Tre Umeåartiklar rankas därför på platserna 1, 2, och 3 i översikten. Man påpekar dock att forskningen är i sin linda och att det bl.a. krävs större multicenterstudier, studier på män, på effekter på cancerrelaterad trötthet och mer djuplodande studier om hur patienterna uttrycker sin hälsa i bild.

Den längre uppföljning som efterlyses i översikten pågår idag i Umeågruppen i form av en 5-årsustudie av patienterna i det ursprungliga projektet. Sammantaget visar forskningen hittills att bildterapi har flera positiva effekter för kvinnor med bröstcancer och sannolikt även för andra patientgrupper med cancersjukdom samt, som författarna till review artikeln skriver, ” there is no evidence that it causes harm”.

- Jag tycker att det är väldigt roligt att se att man kan hjälpa patienter med cancer genom en svår behandlings- och sjukdomsfas med denna metod och att den påverkar individen positivt i så många dimensioner, kommenterar professor Jack Lindh , onkolog vid Inst. för strålningsvetenskaper och ledare för forskargruppen.

I gruppen vid Umeå universitet ingår dessutom professor Sture Åström och universitetslektor Inger Öster, Inst. för omvårdnad, med dr Karin Egberg-Thyme, leg. psykoterapeut vid Inst. för klinisk vetenskap, onkologsjuksköterska Ann Christine Svensk och f.d. överläkare Marie Sjödin, Cancercentrum, NUS, samt professor Eva Magnusson, Inst. för psykologi. Adjungerad i delar av studien är också professor Martin Eisemann, Inst. för psykologi, Tromsö Universitet.

För mer information, kontakta gärna professor Jack Lindh, enheten för onkologi, tel. 090-785 25 72, mobil 070-587 5114
e-post jack.lindh@onkologi.umu.se

Referens:
MJM Wood, A Molassiotis, S Payne: What research evidence is there for the use of art therapy in the management of symptoms in adults with cancer? A systematic review. Psycho-Oncology (2010), published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).
DOI: 10.1002/pon.1722