"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-07

UMF positivt till Länsstyrelsens förslag om marint naturreservat

NYHET Länsstyrelsen i Västerbotten har långt gångna planer på att inrätta ett marint naturreservat söder om Norrbyn. UMF ser positivt på förslaget, men betonar att reservatsbildningen inte får begränsa möjligheterna att bedriva forskning och miljöövervakning i området.

Länsstyrelsen har under ett antal år planerat att bilda ett marint naturreservat i havsområdet kring Örefjärden, Snöanskärgården och Järnäs. Förslaget har varit ute på remiss, och tanken är att ett beslut ska fattas under 2011.

UMF ställer sig i sitt remissvar positivt till förslaget, eftersom havsområdena i det planerade reservatet utgör ett referensområde för den nationella och regionala miljöövervakningen som UMF utför på uppdrag av Naturvårdsverket. Reservatsområdet är även värdefullt för forskning, eftersom havsmiljön där är relativt opåverkad.

Länsstyrelsen har i sitt förslag redan tagit hänsyn till många av de behov UMF har för att kunna fortsätta att använda området för forskning, miljöövervakning och undervisning även efter reservatsbildningen. I sitt remissvar betonar dock UMF vikten av att till exempel kunna fortsätta att samla in vattenlevande, ryggradslösa djur, ta sedimentprover och köra svävare i området även sent på våren om isförhållandena kräver det. UMF vill också ha tillåtelse att förankra ett fåtal fasta mätstationer i form av bojar som kontinuerligt mäter vattenkvaliteten inom området.

Redaktör: Andrea Gillgren