"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-15

Undersökningar vid luftvägssymptom ger tidig diagnos av KOL

NYHET KOL är betydligt vanligare bland äldre rökare än vad tidigare studier har visat, och de flesta diagnostiseras sent i sjukdomsförloppet. Det visar Anne Lindberg, Umeå universitet i sin avhandling som hon försvarar vid Sunderby sjukhus 19 november.

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, kännetecknas av lungfunktionsnedsättning, är vanlig bland rökare och ökar i förekomst med stigande ålder särskilt bland rökare. Tidig och korrekt diagnos kan underlätta insatser i förebyggande syfte.

Anne Lindberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling forskningsresultat om KOL-förekomst i befolkningen. KOL visade sig vara lika vanligt bland män som bland kvinnor.

8% av befolkning över 45 års ålder hade KOL men bland rökare i 76–77 års ålder hade 45% KOL. Bland individer över 45 år med KOL hade 65% mild sjukdom, 27% medelsvår sjukdom och 8% svår sjukdom. I åldrarna 23–72 år hade majoriteten (94%) av individerna med KOL luftvägssymptom; hälften (49%) av dem hade kontaktat sjukvården på grund av andra luftvägsbesvär än vanliga förkylningar, men endast 16% angav att de har fått en diagnos som motsvarar KOL.

Bland individer över 45 års ålder var risken under en sjuårsperiod 10 gånger högre bland rökare jämfört bland icke-rökare att utveckla KOL, medan ex-rökare hade fyra gånger högre risk än icke-rökarna.

Luftvägssymptom som hosta, hosta med upphostningar, andnöd och pip i bröstet markerade en ökad risk för framtida uppkomst av KOL, oavsett rökvanor och kön. De individer som utvecklade KOL hade en snabbare nedsättning i lungfunktion än de individer som ej utvecklade KOL.

Sammanfattningsvis talar resultaten för att KOL är betydligt vanligare bland äldre rökare än vad tidigare studier har visat och att flertalet blir diagnostiserade sent i sjukdomsförloppet. Luftvägssymptom, särskilt bland rökare, men även bland ex-rökare över 45 års ålder, motiverar upprepade undersökningar av lungfunktionen för korrekt och tidig diagnostik av KOL.

Resultaten kommer från forskning i Norrbotten, OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), som startade 1985. Målsättningen med studierna är att kartlägga förekomst och utveckling av allergier, obstruktiva lungsjukdomar (som astma och KOL) och Obstruktivt Sömnapne Syndrom (OSAS) samt riskfaktorer för dessa tillstånd. Det främsta syftet är att finna faktorer som möjliggör förebyggande insatser.

Undersökningsresultaten i denna avhandling bygger framförallt på de 6 610 individer (alla födda 1919–20, 1934–35 och 1949–50 i åtta områden i Norrbotten) som undersöktes med frågeformulär 1986, 1992 och 1996. Ett urval av dess deltog vid intervju och lungfunktionsmätning 1986, 1996 och 2003. Ytterligare resultat kommer från en enkätundersökning 1992 där 5189 individer (20–69 år) i hela Norrbotten fick frågeformulär, varifrån ett urval undersöktes 1994/95.

I det presenterade resultatet har KOL definierats på motsvarande sätt som i det svenska nationella vårdprogrammet för KOL. I avhandlingen har även resultat presenterats där man jämför andra internationellt accepterade definitioner av KOL. Deltagandet i alla undersökningarna har genomgående varit mycket högt, vilket gör resultaten tillförlitliga.

Fredagen den 19 november försvarar Anne Lindberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD); Prevalence, Incidence, Decline in Lung Function and Risk Factors. Svensk titel: Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL); Prevalens, Incidens, Lungfunktions nedsättning och Riskfaktorer. Disputationen äger rum kl 09.00 i Aulan, Sunderby Sjukhus, Luleå. Fakultetsopponent är professor Sven Larsson, Institutionen för Invärtesmedicin, Avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Anne Lindberg är född i Luleå men är uppvuxen i Umeå. Hon blev klar med läkarutbildningen vid Umeå universitet 1984 och flyttade till Luleå 1986, vidare till Boden 1988. Anne Lindberg återfinns vid OLIN-studierna och Lung- och Allergimottagningen, Sunderby Sjukhus.Telefon på lung- och allergimottagningen 0920-28 33 67, hem 0921-564 94, mobil 070-574 11 70.
E-post: anne.lindberg@algmed.se.

Om du vill läsa mer i denna avhandling finns den att ladda hem som pdf-dokument. Sök i Uppsala universitetsbiblioteks databas: publications.uu.se/umu/theses/

Redaktör: Bertil Born