"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-04

Unga forskare får pris

NYHET Kungl. Skytteanska samfundet har utsett yngre välförtjänta forskare till mottagare av Skytteanska samfundets priser vid Umeå universitet år 2009. Dessutom tilldelas Ole Suhr, professor i medicin, Margareta och Eric Modigs pris, och Mariel Rosendahl får priset till en välförtjänt avgångselev utbildad vid Konsthögskolan.

Följande yngre forskare har tilldelats Kungl. Skytteanska samfundets priser vid Umeå universitet 2009. Priserna kommer att delas ut vid universitetets årshögtid. Prissumman är 30 000 kronor.

Humanistiska fakulteten 

Philip Buckland, institutionen för idé- och samhällsstudier

Philip Buckland som är miljöarkeolog är projektledare och forskare vid Miljöarkeologiska laboratoriet och HUMlab. Philip Buckland har en dubbel specialitet: dels miljöarkeologisk forskning, dels utveckling av databaser för lagring och bearbetning av data. Han utvecklar f.n. en miljöarkeologisk databas som ingår i ett stort internationellt nätverk och får priset för sin nyskapande forskning, där han på ett produktivt sätt knyter samman flera framgångsrika vetenskapliga miljöer vid universitetet.

Medicinska fakulteten 

Richard Lundmark, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Richard Lundmark har disputerat på en avhandling om en ny typ av proteiner med en viktig roll i cellens omstrukturering av lipidmembraner. Ett av proteinerna är SNX9, vars uppbyggnad och karakteristiska bindningsregioner Richard Lundmark redovisat i detalj. Flera av hans arbeten är publicerade i högt rankade internationella tidskrifter och han har också fått stora projektanslag. Han får priset för sin framgångsrika forskning där han visat integritet och självständighet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Linda Lundmark, kulturgeografiska institutionen

Linda Lundmark disputerade år 2006 om samspelet mellan regional utveckling och sysselsättning inom turism och skogsbruk, kopplingen mellan globalisering och sårbarhet på lokal och regional nivå samt möjligheten till anpassning och påverkan under förändrade ekonomiska förutsättningar. Hon har även efter disputationen varit mycket forskningsaktiv och får priset för sin betydelsefulla forskning inom bl.a. skogsbruk, turism och klimatförändringar samt dess effekter på det nordliga rummet.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Åke Brännström, institutionen för matematik och matematisk statistik

Åke Brännströms forskningsområde är matematisk modellering inom ekologi och evolution och han leder idag en institutionsövergripande forskargrupp med doktorander och postdoktorander inom matematik och ekologi. Han har omfattande internationella kontakter och har framgångsrikt lanserat det internationella nätverket Frontiers of Speciation Research. Hans framgångsrika forskning har redan fått stor betydelse för matematikområdet och dess kontakter med andra forsknings- och utbildningsområden inom universitetet.

Margareta och Eric Modigs pris

Skytteanska samfundet har dessutom beslutat att Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet skall tilldelas professorn i medicin Ole Suhr. Han tilldelas priset för sin forskning kring familiär amyloidos med polyneuropati (den s.k. Skellefteåsjukan). Denna dominant ärftliga sjukdom ger bl. a en inlagring av sjukdomsframkallande amyloid i bl.a.ögat och hjärtat med rytmrubbningar som följd. Ole Suhrs forskning är fokuserad på inlagringen i hjärtat. Han är en internationell auktoritet som kliniker och har bl. a. studerat farmakologisk behandling av amyloidos. Han är den viktigaste klinikern i ett stort EU projekt där särskilt hans insatser för manifestationer i hjärtat är viktiga. Prissumman uppgår detta år till 200.000 kronor.

Välförtjänt avgångselev utbildad vid Konsthögskolan

Priset på 30 000 kronor till en välförtjänt avgångselev utbildad vid Konsthögskolan har tilldelats Mariel Rosendahl.

Kontaktuppgifter till forskarna finns i Umeå universitets personalkatalog:
www.umu.se/sok/personalkatalog

Redaktör: Karin Wikman