"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-23

Unik analys av hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden

NYHET Flyttande landfåglar, i synnerhet termikflyttare, undviker i största möjliga utsträckning att flyga över öppet hav. Följaktligen koncentreras de till strategiska platser i landskapet – så kallade flaskhalsar. För första gången identifieras bevarandemässigt viktiga flaskhalsar där hotade termikflyttande fåglar koncentreras i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Text: Per Melander

Analys och specialkartor bygger på 140 000 rapporter avseende 31 miljoner fåglar av nio rödlistade rovfågelarter; havsörn, kungsörn, bivråk, fjällvråk, blå kärrhök, ängshök, duvhök, pilgrimsfalk och brun glada samt vit stork och trana (de flesta upptagna som särskilt hänsynskrävande i EU:s Fågeldirektiv). Räkningarna är gjorda av tusentals ideella ornitologer (sträckräknare) och inrapporterade till nationella databaser.

Analyserat material omfattar mångåriga data fram till och med november 2017. För rovfåglarna bivråk, fjällvråk, havsörn, blå kärrhök och för tranan finns omfattande dataunderlag som möjliggör säker artvis identifiering av flaskhalsar på kommunal planeringsnivå.

De flesta flaskhalsarna är idag dåligt skyddade. Skall den biologiska mångfalden säkras, föreslås i rapporten därför att höga konstruktioner undviks i de utpekade flaskhalsområdena eftersom luftrummen är livsavgörande för de hotade fåglarna.

Kustnära områden inom flaskhalsarna är särskilt viktiga att skydda, då termikflyttarna vid avfärd övergår från (högre) termikflykt till (lägre) mer energikrävande aktiv flykt över havet, och vice versa vid ankomst. Rapportens 123 specialkartor bör även tillämpas i lokal och regional fysisk planering.

Flyttningen, särskilt under vårsäsongen, för flera av de aktuella rovfågelarterna sker i flaskhalsar där statlig övervakning idag saknas – något som behöver åtgärdas. En samhällsekonomisk skattning av genomförd frivillig övervakning landar på 43–320 miljoner SEK.

Följande viktiga flaskhalsar (för 4–10 av arterna) identifieras i rapporten:

1) Falsterbo – Stevns Klint (SE-DK)

2) Norra Öresund: Hellebæk – Hittarp (DK-SE)

3) Södra Östersjön: Ottenby / Torhamn – Bornholm – Rügen / Polen (SE-DK-D-PL)

4) Sydvästra Östersjön: Lolland, Falster och Langeland – Tyskland (DK-D)

5) Stockholms södra skärgård (SE)

6) Norra Kvarken: Korsnäs/Vasa – Björkön – Holmöarna – S Västerbotten (FI-SE)

7) Skagen – Bohuskusten (DK-SE)

8) Ålands hav / Skärgårdshavet (SE-FI)

9) Västra Finska Viken: Hangö / Porkala – Estland (FI-EST)

Kontakt:

Per Hansson (affilierad vid Arcum, Umeå universitet), per@voxnatura.se, tel. 070-370 84 74

Läs mer om Arcum vid Umeå universitet

Hela rapporten finns publicerad digitalt

Kartbild över inrapporterade flyttfåglar