"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-29

Unikt avtal om praktiknära forskning i samverkan för skolan

NYHET Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har lämnades i måndags till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden.

– ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund. säger Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och ordförande för den gemensamma arbetsgruppen.

Förslaget till nytt ULF-avtal har arbetats fram av en grupp med bred förankring i akademin och skolans alla delar genom företrädare för samtliga skolhuvudmän och lärosäten. Idag har företrädare för SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och de tre nationella organisationerna som organiserar skolans huvudmän, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund överlämnat förslaget till regeringen

– Det är unikt att skolhuvudmän och lärosäten gemensamt arbetat fram ett förslag. Med det nya ULF-avtalet kan vi skapa förutsättningar för forskare och lärare i hela landet att samverka kring praktiknära forskning, säger Monica Sonde, direktör SKR och vice ordförande i den gemensamma arbetsgruppen.

Den gemensamma arbetsgruppen (ULF-S) består av:
Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, ordf SUHF
Per-Arne Andersson, ordf. Friskolornas riksförbund, v.ordf Ifous
Ingrid Carlgren, prof. ledamot av styrelsen för Idéburna skolors riksförbund  
Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund
Åke Ingerman, prof. dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Monica Sonde, direktör/avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, ordf. SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning och ULF
Jonas Tosteby, vicerektor för utbildning Högskolan Dalarna, ledamot i SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning   

Kort info om ULF och avtalet:
ULF-avtalet bygger på erfarenheter och utvärderingar från en omfattande försöksverksamhet som pågått sedan 2017 i samverkan av 25 lärosäten och ca 200 skolhuvudmän.

Med praktiknära forskning i samverkan avses forskning som utgår från skolprofessionernas behov av ny kunskap för att utveckla och förbättra verksamheterna i skolväsendet och för lärar-och förskollärarutbildningarna. I denna forskning samverkar yrkesverksamma från lärosäten och skolhuvudmän i hela forskningsprocessen, från initiering till genomförande och redovisning av resultat. Såväl forskare som yrkesverksamma kan vara anställda inom skolväsendet och/eller på lärosäte. Målet är att successivt bygga upp en gemensam kunskapsbas som är öppet tillgänglig för forskare, yrkesverksamma och ansvariga på olika nivåer. 

Läs förslaget i sin helhet här.

Vill du veta mer gå in på www.ulfavtal.se 

Kontaktpersoner
Arbetsgruppen: Monica Sonde, 072-9981176 och Åke Ingerman, 076-6182637.
Handläggare: Bodil Båvner, 072-7342617 och Elisabet Nihlfors, 070-5370154