"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-28

Universitetet bemöter JK-anmälan

NYHET Sveriges universitetslärarförbund, SULF, har anmält Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, till Justitiekanslern, JK, för grovt tjänstefel. Tjänstefelet, enligt SULF, är att universitetet har polisanmält tre anställda vid Arkitekthögskolan för stöld av två bastubyggnader, utan att först låta ärendet hanteras av personalansvarsnämnden. Umeå universitets chefsjurist Chatarina Larsson är dock övertygad om att universitetets hantering är helt korrekt.

Inom ramen för arkitektutbildningen vid Arkitekthögskolan, Umeå universitet, ingår utbildningsinslag där studenter utför olika projekt och bygger modeller med mera. Material till sådana projekt bekostas av universitetet. Efter projektets slut och en viss utställningstid rivs fullskalemodellerna. Det material som går att ta hand om bevaras för framtida projekt, medan resten kastas. Det är de lärare som genomfört projekten som har till uppgift att se till att detta sker.

Under läsåret 2014/2015 byggde personal och studenter vid Arkitekthögskolan två bastubyggnader inom ramen för ett sådant utbildningsinslag. De två bastubyggnaderna placerades på mark som hyrts av kommunen. Enligt den tidsplanering som fanns skulle byggnaderna ha monterats ner inför bortforsling så att allt var klart innan hyresavtalet med kommunen löpte ut den 31 augusti 2015.

De ansvariga uppmanades att ta ner bastubyggnaderna redan under vårterminen, och lokalförsörjningen hade en inplanerad beställning som gällde bortforslande av dem i juli månad.

Senare upptäcktes dock att byggnaderna, utan att universitetet tillfrågats om lov eller meddelats, blivit flyttade och ställts upp på ansvariga lärares egna bostadstomter.

Chatarina Larson, universitetsjurist vid Umeå universitet berättar att universitetet gör polisanmälan vid kännedom om brottsmisstanke, oavsett om den misstänkte är anställd eller inte.

– Som statlig myndighet har vi ett extra ansvar att värna de skattemedel vår verksamhet bedrivs med. Dessutom är vi som arbetsgivare skyldiga att ge tydliga signaler om vad som gäller vid hantering av statens egendom. En polisanmälan medför dessutom att ärendet snabbare kommer till utredning av om brott begåtts eller inte, än om ärendet ska gå via personalansvarsnämnden och åtalsanmälan, säger Chatarina Larson.

– En hantering inom rättsväsendet är dessutom det bästa sättet att säkerställa en opartisk och rättssäker hantering för de inblandade.

Hon berättar vidare att det är den juridiskt korrekta hanteringen att göra en polisanmälan. Frågan kan därefter lyftas i personalansvarsnämnden, vars uppdrag är att avgöra om det bör leda till en disciplinpåföljd från arbetsgivaren. Denna uppfattning delas av Arbetsgivarverket som varit delaktig i hantering av ärendet.

– Vi anser att SULF helt saknar fog för sin uppfattning. Vi ser dock positivt på att handläggningen av detta ärende nu kan granskas så att det klarläggs. säger Chatarina Larson.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz