"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-03

Universitetet har utrett frågan om sextrakasserier

NYHET – Universitetsledning tar kraftigt avstånd från alla former av kränkningar och trakasserier. Alla ärenden som kommer till vår kännedom utreds, som diskrimineringslagen föreskriver, noga. Det har även skett i detta fallet, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

I vissa media beskrivs det som att den händelse som inträffade i december på en sittning som anordnades av läkarstudenter vid Umeå universitet, och som rubriceras som sexuella trakasserier, inte har utretts av universitetet.

– Det är helt felaktigt. Vi har utrett ärendet noga och gjort allt som vi enligt lagen är skyldiga att göra. Men eftersom varken den student som blev föremål för kränkningen eller de andra som var direkt berörda av händelsen, har velat föra frågan vidare juridiskt, har vi valt att inte gå vidare. Att i det läget fortsätta processen skulle, som vi ser det, innebära en dubbel kränkning av den berörda personen, säger Lars Lustig.

Även om ärendet inte förts vidare juridisk har universitetet inte varit overksamt. På läkarutbildningen tog man samma dag man fick kännedom om händelsen i tu med frågan. Parallellt startades utredningen som sedan inte fördes vidare juridiskt.

– Vi tog kontakt med den kvinnliga studenten. Vi pratade med både henne och de övriga inblandade. Den kvinnliga studenten erbjöds stöd och kontakt togs med universitetsjuristen. Programledningen gick sedan ut till de kurser som var berörda och informerade om att vi ansåg det som hänt klart olämpligt. Vi gjorde det tydligt att vi tar avstånd från alla typer av kränkningar. Killarna pratade med tjejen och bad henne om ursäkt. De gick också ut till alla berörda kurser och pratade om det inträffade. Vi gick även ut med information till alla kursansvariga på programmet, berättar Thomas Brännström, programansvarig för läkarutbildningen.

Under läkarutbildningen hålls kontinuerligt etik- och genuskurser.

– Som läkare är det väldigt viktigt att man har patienternas förtroende. Alla ska känna att de behandlas lika och får den vård och behandling som har rätt till. Det ställer också krav på hur man uppför sig. Vi förväntar oss därför att våra studenter uppför sig bra även utanför studietid, det gäller allt från fester till det digitala rummet, fortsätter Thomas Brännström.

Den händelse som står i centrum, och som alla inblandade är överens om har ägt rum, är att tre manliga läkarstudenter under sittningen kallade upp en kvinnlig student på scenen för att hon skulle hjälpa dem genomföra ett spex. Killarna sjöng en sång med sexuella inslag och använde den kvinnliga studenten som objekt för att med sexuella gester och utryck illustrera sången.

– Det är givetvis något som vi tycker är helt oacceptabelt och därför har vi också vidtagit de åtgärder vi gjort, säger Thomas Brännström.

– Från universitetsledningens sida anser vi att programledningen agerat på ett klokt och kraftfullt sätt och vi står helt bakom dem i denna fråga, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

Redaktör: Carina Dahlberg