"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-18

Uppmärksammad historieforskning

NYHET Delegationen för militärhistorisk forskning har vid sammanträde den 6 oktober 2014 beslutat att tilldela 2014 års stipendium för disputerade forskare med historisk inriktning om 100 000 kr till Annasara Hammar, Umeå universitet, för projektet ”Hushåll i rörelse. Förändrade hushållsstrategier bland båtsmansfamiljer 1650–1750”.

Annasara Hammar berättar att stipendiet bland annat innebär att hon nu får möjlighet att ägna sig åt något hon funderat på under stora delar av sitt avhandlingsskrivande och som verkligen engagerar henne, nämligen den ”civila” sidan av den tidigmoderna militära organisationen. 

– Jag hoppas kunna göra djupdykningar i nytt källmaterial med nytt tema samtidigt som jag får utveckla mina metoder från avhandlingen som jag hämtat från framför allt det mikrohistoriska forskningsfältet, säger Annasara Hammar.

– Min avhandling handlade om social ordning i den svenska flottan under slutet av 1600-talet. Då såg jag att manskapets familjer spelade en ganska stor roll i formandet av den ordningen. Civilståndet avgjorde i många fall en persons status och position i manskapskollektivet och manskapets hustrur deltog aktivt i konfliker mellan manskap och amiralitet.

– I det nya projektet står därför båtsmansfamiljerna i centrum. Framför allt är jag intresserad av att undersöka vad som hände med båtsmansfamiljernas relationer till amiralitetet när flottan införde båtsmanstorp under 1680-talet.

Uppväxten avgörande

Det är genom att växa upp alldeles intill havet i Kalmar, och genom flitiga besök på Kalmar länsmuseums Kronan-utställning och sin farfars berättelser om sina ungdomsår till sjöss, som Annasara Hammars intresse för svensk sjöfartshistoria har vuxit fram.

– Det har också länge förbryllat mig hur ett land som Sverige som helt uppenbart under lång tid varit en maritim nation ofta ”glömmer bort” detta. 1600-talets stormaktskrig beskrivs till exempel ofta som en samling fälttåg till lands fastän det var flottan som gjorde det möjligt för fälttågen att alls äga rum.

– Detta på att ändras och det maritima perspektivet har de senaste åren blivit allt mer synligt inom alla möjliga delar av historieforskningen. Att leva och bo intill vatten och utnyttja vattenvägarna för transporter och kommunikation har ju trots allt varit en av grundbultarna i den mänskliga civilisationen i tusentals år.

Läs tidigare nyhet om Annasara Hammars avhandling på umu.se

Redaktör: Per Melander