"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-14

Utbildningen i finska, samiska och samiska studier får godkänt

NYHET Grund- och forskarutbildningen i finska, samiska språk och samiska studier vid Umeå universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Det konstaterar högskoleverket i sin utvärdering av utbildning i finsk-ugriska språk i Sverige.

Högskoleverket har granskat åtta utbildningar och fem forskarutbildningar i finsk-ugriska språk. Under perioden som utvärderingen gjorts har utbildningarna blivit färre, konstaterar HSV. Idag ges respektive språk bara vid ett eller några få lärosäten. Studenterna är få och utbildningarna har svårt att klara sig ekonomiskt.

Vid Umeå universitet har ämnena finska inklusive meänkieli (tornedalsfinska) samt samiska språk (nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska) och samiska studier (samisk kultur och samhälle) granskats. Umeå universitet har genom sitt regleringsbrev från regeringen ett särskilt åtagande för att ge undervisning i dessa nationella minoritetsspråk och utvärderingen visar att samtliga ämnen uppfyller Högskoleverkets kvalitetskrav.

– Att Sveriges utbildningar i småspråk har svårt att få ekonomin att gå runt är välkänt. Resurserna fördelas ju efter antalet studenter och ämnen med små studentgrupper drabbas. Men vi är förstås nöjda över att vi trots det lyckas hålla hög kvalitet på dessa utbildningar, säger Britta Lundgren, dekanus vid universitetets humanistiska fakultet.

I början av år 2000 ratificierade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om minoritetsspråk. Högskoleverket poängterar att det är särskilt viktigt att utbildning i finska, meänkieli och samiska upprätthålls och att ämnena vidareutvecklas, då de har erkänts som nationella minoritetsspråk.

Grundutbildningen i samiska vid Umeå universitet är forskningsanknuten, konstaterar högskoleverket i sin rapport. Inom forskarutbildningen bidrar gemensamma seminarier för språkdoktorander och doktorander i samiska studier till en kritisk och kreativ forskningsmiljö och enhetens internationella kontaktnät utgör en tillgång för doktoranderna. Men Högskoleverket ger också ett antal rekommendationer för fortsatt utveckling. Bland annat råder man universitetet att säkra lärarkompetensen i de tre samiska språken, att verka för att samiska blir ett ämne inom lärarutbildningen och att fortsätta utveckla distansutbildning och sommarkurser.

– Vi är mycket nöjda med högskoleverkets rapport. Den pekar på vikten av våra utbildningar och de svårigheter som finns, men att vi ändå har hög kvalitet på våra utbildningar, säger Mikael Svonni, professor i samiska. Bedömningsgruppens förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten ligger dessutom helt i linje med våra egna ambitioner.

Också utbildningen i finska är forskningsanknuten. Meänkieli ges ännu inte till kandidatnivå men inom forskarutbildningen skapas nu kompetens i språket, vilket Högskoleverket ser som en lovvärd satsning. Några av rekommendationerna de ger för finskans fortsatta utveckling är att snarast återbesätta professuren efter den tidigare professorns pensionering, att öka de muntliga inslagen i undervisningen samt att verka för att finska och meänkieli blir ämnen inom lärarprogrammet.

– Vi är glada över Högskoleverkets rapport och deras positiva bedömning av vår verksamhet. Flera av deras rekommendationer rör områden som vi redan idag arbetar för att utveckla, säger Tuija Määttä, universitetslektor i finska.

I morgon ska fakultetsnämnden till exempel fatta beslut om återbesättning av professuren. Som ämneskoordinator känner jag också ett stort ansvar för att kontinuerligt utveckla vår undervisning, modernisera kurser och moment och ge så aktuellt studiematerial som möjligt. I dagarna har Högskoleverket också konstaterat att Umeå universitetet har stärkt ämnet spanska och förbättrat miljön i enlighet med verkets tidigare synpunkter.

Högskoleverkets pressmeddelande finns på adress: www.hsv.se/

För mer information, kontakta gärnaSamiska: Professor Mikael Svonni, 090-786 6326 eller 070-632 0309
Finska: Universitetslektor Tuija Määttä, 090-786 6706

Redaktör: Helena Vejbrink