"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-06

Utbildningssystemet blir allt mer internationaliserat

NYHET Arbetsmarknadens behov och överstatliga organisationer som OECD och EU blir mer och mer riktgivande för den regionala utbildningsagendan. Samtidigt har lokala aktörer fått mer inflytande över skolans utveckling. Det visar Ron Mahieu i sin avhandling.

För att förstå förändringar i nuvarande utbildningssystem behöver mer uppmärksamhet riktas mot den växelverkan som sker mellan olika policynivåer – överstatliga, nationella och regionala. Utbildning är i ökande grad relaterad till den ekonomiska politiken och då i synnerhet till behoven på den rådande arbetsmarknaden. Lokala och regionala aktörer har fått mera inflytande på skolans utveckling, hävdar Ron Mahieu i sin studie, vid lärarutbildningen, Umeå universitet.

Ron Mahieu har undersökt introducerandet av företagsamhet och entreprenörskap i skolan på regional nivå. Han har även undersökt hur lokala intressenter var involverade i regionala projektet, ”PRIO1” i Västerbotten. Mahieu menar att framväxten av en internationell samsyn och nya former av styrning har bidragit till introducerandet av entreprenörskap och företagsamhet skolan.
– Det är framför allt samspelet mellan den överstatliga och regionala nivån som är viktig att lyfta fram för att förklara policyförändringar och skolutveckling på regional nivå, säger Ron Mahieu.

Utbildning är i ökande grad relaterad till den ekonomiska politiken och då i synnerhet till behoven på den rådande arbetsmarknaden. Även om konceptet för entreprenörskap och företagsamhet i undervisningen utvecklats inom den ekonomiska sektorn har den förts vidare till många länders utbildningssystem. För att förstå varför och hur dessa aktörer på regional nivå blev involverade i denna process behövs kunskap om deras argument och ställningstaganden. Policy för entreprenörskap och företagsamhet i skolan handlar mycket om att öppna skolan mot det omgivande samhället.

Ron Mahieu visar att livslångt lärande varit vägledande för sammanlänkningen av utbildning och arbetsliv samt att lärande inte längre ses som enbart kopplat till skolundervisning. Skolans närmande mot det omgivande samhället är karaktäristisk i denna utveckling. Ron Mahieu visar också några av de ”underifrån–aspekter”, som förekommit i den policyprocessen.
– Ett av de viktigaste resultaten i denna studie är att undervisningspolitiska studier måste inkludera nivån över och under de nationella gränserna. För att kunna förstå omvandlingen av utbildningssystemet behöver mer uppmärksamhet riktas mot växelverkan mellan olika policynivåer – supranationella, nationella och subnationella, menar Ron Mahieu.

Fredagen den 8 september försvarar Ron Mahieu, institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Agents of Change and Policies of Scale. A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education. (Förändringsagenter och policys. En policy studie av entreprenörskap och företagsamhet i utbildningen). Fakultetsopponenten är professor Sven-Erik Hansén, pedagogiska fakulteten i Vasa, Åbo akademi, Finland.

Ron Mahieu kan kontaktas via: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet. Tel: 090-786 7006 Mobil: 0730-580152 E-post: ron.mahieu@educ.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg