"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-26

Utbildningsutbud och begränsad arbetsmarknad påverkar Umeåstudenters möjligheter att etablera sig...

NYHET SVT:s Rapportredaktion har tagit fram uppgifter om arbetslösheten bland vissa examensgrupper vid ett antal universitet och högskolor. Siffrorna visar att arbetslösheten är högst bland de studenter som examineras från Luleå tekniska universitet följt av Umeå universitets studenter.

– Resultaten beror till stor del på det utbildningsutbud som de olika lärosätena har men även om man tar hänsyn till det så ligger vi över genomsnittet. Det förklaras till största del av att den lokala arbetsmarknaden är begränsad i förhållande till vår stora utbildningsvolym. I Västerbotten bor cirka 3 procent av landets alla 19 till 21-åringar medan Umeå universitet förfogar över cirka 6 procent av alla landets utbildningsplatser, säger Lars Lustig, chef för Studentcentrum, Umeå universitet.

– Att Västerbotten är väl försörjt med högskoleplatser måste ses som något i grunden positivt. Vi är det enda kompletta universitet norr om Uppsala. Vår bredd och volym är också viktig för att vi ska kunna upprätthålla konkurrenskraftig forskning. Universitetet är en viktig motor för hela norra Sverige. Man måste också tänka på att universitet och högskolor utbildar för nationella, och dessutom i ökande utsträckning, internationella behov säger Göran Sandberg, Umeå universitets rektor.

Umeå universitet är tillsammans med Uppsala det lärosäte som har den största riksrekryteringen av studenter.– Hela 60 procent av våra studenter kommer inte från Västerbotten och 40 procent av studenterna kommer från län som inte tillhör norrlandslänen, förklarar Lustig.
– Det visar att Umeå universitets utbildningar är attraktiva. Många trivs också så bra att de vill bo kvar i Umeå efter avslutad utbildning trots att arbetsmarknaden är något begränsad är det uppenbart är många studenter väljer att stanna kvar även om dem kan få arbete i andra delar av landet, fortsätter Göran Sandberg.

SVT: s uppgifter har tagits fram genom att samköra SCB:s utbildningsregister och AMS register över inskrivna arbetslösa den 1 april 2005, både hel- och deltidsarbetslöshet har räknats med. SVT har tittat på arbetslösheten bland examinerade från de fem senaste läsåren (dvs. 1999/00 till och med 2003/04).

Undersökningen visar att arbetslösheten varierar mellan examensgrupper och mellan lärosäten, men också – vilket är ganska naturligt – att arbetslösheten är högst bland de personer som tog sin examen 2003/04 och följaktligen inte fullt ut hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. När det gäller examensgrupper är arbetslösheten högst bland personer med examen som gymnasielärare (11,0 % bland de fem undersökta årskullarna) och lägst bland personer med läkarexamen (0,7 %).

Jämförelsen mellan lärosäten visar att arbetslösheten är högst bland examinerade från Luleå tekniska universitet (12,2 % bland fem de undersökta årskullarna) och lägst bland examinerade från Uppsala universitet (4,7 %). Umeå universitet kommer på andra plats bakom Luleå tekniska universitet (10,1 % bland de fem undersökta årskullarna).
– Viktigt att slå fast är också att undersökningen inte säger något som helst om utbildningarnas kvalitet, vare sig faktisk eller upplevd. Umeå universitet har med ytterst få undantag fått bästa tänkbara omdömen i Högskoleverkets granskningar. Umeå universitet har också ett söktryck som ligger väl i nivå med andra lärosäten, säger rektor Göran Sandberg.

De examensgrupper som ingår i undersökningen är: Civilingenjör, maskin, Civilingenjör data, Grundskollärare 1–7 (eller grundskolans tidigare år som det numera heter), Grundskollärare 4–9 (eller grundskolans senare år som det numera heter), Läkare, Sjuksköterska, Socionom, Ekonomi (kandidatexamen), Ekonomi (magisterexamen), Juridik.

De lärosäten som ingår i undersökningen är: Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Malmö högskola, Växjö universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Stockholms universitet/KTH/KI samt Uppsala universitet.

Kontaktpersoner:

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet
Mobil: 0703-18 12 75

Lars Lustig, chef Studentcentrum, Umeå universitet
Mobil: 073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg