"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-11

Utlandsfödda och ensamföräldrar riskerar utanförskap

NYHET Personer som är födda utomlands löper större risk än svenskfödda att hamna i ett socialt utanförskap. Ensamstående med barn är också mer utsatta för social exkludering än par utan barn, och för ensamföräldrar är situationen värre idag än för trettio år sedan. Det visar sociologen Miia Bask i sin avhandling vid Umeå universitet.

Långtidsarbetslöshet, sjukdom, fattigdom och erfarenheter av hot eller våld är sociala problem som kan förstärka varandra och leda till att personer blir socialt marginaliserade och exkluderade i samhället.

Miia Bask vid Umeå universitet har i sin avhandling jämfört riskerna för olika grupper att bli socialt exkluderade i dagens Sverige relativt situationen år 1979. Hon visar att risken för utlandsfödda att bli socialt exkluderade är större än för svenskfödda och skillnaden är lika stor idag som för nästan trettio år sedan. Med andra ord är personer som är födda utomlands lika marginaliserade nuförtiden som i slutet av sjuttiotalet.

För gruppen ensamstående föräldrar har situationen till och med försämrats. Om man jämför med par utan barn är risken för ensamföräldrar att hamna utanför samhället större idag jämfört med tidigare. För sammanboende med barn är utvecklingen den motsatta.

Enligt Miia Bask löper män en större risk att bli socialt exkluderade än kvinnor, även om skillnaden könen emellan har minskat över mätperioden. Kvinnor lider oftare av sömn- och hälsoproblem, medan män är ensamma och saknar en nära vän.

Miia Bask visar också att personer som hade många sociala problem år 1979 ofta har fått ännu fler idag, något som påverkar både klassrörlighet och familjestrukturer. Sannolikheten för dessa personer att nå en högre socioekonomisk klassposition minskar över tiden och ensamstående med sociala problem förblir singlar i större utsträckning.

Miia Bask är uppvuxen i Vetil i Mellersta Österbotten, Finland. Måndagen den 18 februari försvarar Miia Bask, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln "A longitudinal approach to social exclusion in Sweden" (svensk titel: "En longitudinell ansats till social exkludering i Sverige").

Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal F, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor David Gordon, School for Policy Studies, University of Bristol.

För mer information:

Miia Bask Sociologiska institutionen Umeå universitet
E-post: miia.bask@soc.umu.se
Tel: 090-786 53 05, 070-287 00 08 eller +358-(0)40-745 39 65

Redaktör: Camilla Nilsson