"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-28

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Denna utlysning är en del av Idrottshögskolan vid Umeå universitets satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare. Även forskare affilierade till en institution vid Umeå universitet har möjlighet att söka.

Idrottshögskolans styrelse beslutade 2017-09-27 (protokoll, diarienummer IH 1.7.1-23-2017) att avsätta 300 000 kr för att stimulera forskare till idrottsvetenskaplig forskning. Medel bevilja för att skriva idrottsrelevanta forskningsansökningar som syftar till att söka betydande extern finansiering från VR/EU/Forte/Vinnova/Wallenbergstiftelserna eller liknande forskningsråd. Medel beviljas inte för projektansökningar som tidigare erhållit finansiellt stöd från Idrottshögskolan för samma ändamål. Sökande som inte tidigare erhållit resurser prioriteras.

Anslag och beslut

Idrottshögskolan kommer att ge ekonomiskt stöd till 3-5 projekt för tid till arbete med forskningsansökningar. För forskningsfinasiärer som tillämpar forskningsskiss följt av fullständig ansökan ges ekonomiskt stöd i två omgångar; 50% av stödet för skiss och 50% av stödet för fortsättningsstäd i händelse av att fullständig ansökan inlämnas. Beviljade medel från Idrottshögskolan ska inte belastas med några universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Ansökningarna kommer att handläggas av Idrottshögskolans forskningsråd. 

Beviljade medel ska vara förbrukade senast 1 maj 2018. Avvikelser från ansökans projektskiss som inverkar på projektets genomförande måste rapporteras till Idrottshögskolan. Avvikelser från projektskissen kan innebära att tilldelade medel dras tillbaUka.

Uppföljning

Den som erhåller medel för att skriva en forskningsansökan ska på Idrottshögskolans anmodan återrapportera hur beviljade medel använts. En uppföljning av beviljade medel kommer att göras i november 2018. Den sökande ansvarar för att en kopia av den ansökan som skickas in till forskningsfinansiären också skickas till Idrottshögskolan. Sökanden som får medel av Idrottshögskolan ska på anmodan presentera projektet vid Idrottsvetenskapliga seminarier eller andra föredrag anordnade av Idrottshögskolan. I samband med vetenskaplig publicering ska Idrottshögskolan anges som delfinansiär. 

Ansökan

Den sökande ska lämna in en projektsiss på svenska eller engelska (max. 3 sidor). I ansökan ska de tydligt framgåt vilket forskningsråd invidviden/gruppen har för aviskt att söka medel ifrån, när ansökan ska lämnas in, när besked ges om ansökan beviljats medel samt en tidsplan med budget för arbetet med ansökan. Projektets idrottsrelevans ska tydligt framgå i ansökan. Idrottsrelevans bedöms utifrån samma definiteion som tillämpas av Centrum för idrottsforskning. Om ansökan avser ett interdiciplinärt projekt bör man ange samarbetspartner samt deras expertis/diciplin och affilering för att underlätta bedömning av projektets mångvetenskapliga inriktning och betydelse. Man ska även ange vem eller vilka som kommer att ta aktivt del i skrivandet av ansökan.

Ett intyg från prefekt ska bifogas där det styrks att den som beviljas medel har möjlighet att nyttja dessa för det avsedda arbetet inom ramen för sin anställning. Sitsta ansökningsdag är 24 oktober. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF till Tove Mårs

Vid frågor kontakta Tor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan.

Vid frågor kontakta,

Tor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

Redaktör: Anna-Karin Eriksson