"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-31

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Idrottshögskolans styrelse har beslutat att avsätta 500 000 kr för att stimulera idrottsforskare till interdisciplinär forskning. Medel beviljas för att skriva idrottsrelevanta tvärvetenskapliga forskningsansökningar som syftar till att söka externa finansiering överstigande totalt 3 miljoner kronor.

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området är en del av Idrottshögskolan (IH) vid Umeå Universitets satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå Universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare.

IH:s styrelse beslutade 2013-10-23 att avsätta 500 000 kr för att stimulera idrottsforskare till interdisciplinär forskning. Medel beviljas för att skriva idrottsvetenskapliga forskningsansökningar som syftar till att söka extern finansiering överstigande totalt 3 miljoner kronor. Tvärvetenskaplighet definieras som olika examensområden och projektet ska innehålla minst två examensområden. Man kan endast söka medel för att skriva en ny forskningsansökan till VR, EU, Forte, Vinnova, Wallenbergstiftelserna eller liknande forskningsråd. Medel beviljas inte för att skriva mindre ansökningar som t.ex. ansökningar till Centrum för idrottsforskning.

Anslag och beslut

IH kommer stödja ansökningar med minst minst 50 tkr/ansökan. Beviljade medel från IH ska inte belastas med några universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Ansökningarna kommer att handläggas av IH:s forskningsråd. Anslagen ska förbrukas under 2014. Förändringar från ansökans projektskiss som inverkar på projektets genomförande rapporteras till IH. Avvikelser från ansökans projektskiss kan innebära att tilldelade medel dras tillbaka.

Uppföljning

Den som söker medel för att skriva en tvärvetenskaplig forskningsansökning vid denna utlysningsomgång ska på IH:s anmodan återrapportera hur medel använts och vad projektet resulterat i. En kopia av den ansökan som skickas in till forskningsfinansiären skickas till IH. Forskare som får medel ska presentera projektet på Idrottsvetenskapliga seminarier eller andra föredrag som IH anordnar. I samband med vetenskaplig publicering ska man ange att IH har varit med och delfinansierat projektet.

Ansökan

Den sökande ska lämna in en skiss på projektet på svenska eller engelska (max. 3 sidor). I ansökan måste det tydligt framgå från vilket forskningsråd gruppen har avsikt att söka medel ifrån och vid vilken tidpunkt. Ett intyg från prefekten att projektet kan genomföras enligt ansökan och att anvisningar för uppföljning och nyttjande av medel kommer att följas ska bifogas med ansökan. Ansökningarna bereds av IH:s forskningsråd. Sista ansökningsdag är den 16 maj. Ansökan skickas till Taru Tervo, Idrottshögskolan, IKSU Sport (internpost) eller till taru.tervo@umu.se

Vid frågor kontaktaTor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan, tor.soderstrom@umu.se
Taru Tervo, forskningssamordnare Idrottshögskolan, taru.tervo@umu.se

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

Redaktör: Anna-Karin Eriksson