"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-17

Utlysning av medel för forskningsinitiering/internationalisering inom ramen för Genus – stark forskningsmiljö

NYHET Genus – stark forskningsmiljö utlyser medel för att öka möjligheten för genusforskare vid Umeå universitet att utveckla nya forskningsområden och samtidigt skapa nätverk och samarbeten i en internationell kontext. Medlen kan sökas av disputerade genusforskare anställda vid Umeå universitet. Ansökan ska vara insänd senast 1 november 2013.

Inom ramen för Genus – stark forskningsmiljö utlyses härmed medel för forskningsinitiering sammankopplat med internationalisering.

Syftet är att öka möjligheten för genusforskare vid Umeå universitet att utveckla nya forskningsområden och samtidigt skapa nätverk och samarbeten i en internationell kontext.

Med forskningsinitiering avses här att sökande nyligen har startat eller är i gång med att påbörja ett för sökanden nytt forskningsområde. Detta kan innebära nya empiriska material, nya teorier och eller metoder eller något som på annat sätt utgör en väsentlig förändring för sökandes forskningsinriktning. Medlen avses att gynna dynamik och nyskapande för Umeå universitets genusforskningsmiljö.

Som ett bidrag till denna dynamik utlyses medel för internationalisering i samband med forskningsinitiering. Med internationalisering avses lärosäten utanför Sverige.

Medlen kan sökas av disputerade genusforskare anställda vid Umeå universitet. Minst fem år ska ha förflutit sedan doktorsexamen. I fall av visstidsanställning ska medlen kunna utnyttjas under anställningstiden.
Ansökan ska innehålla motivering för vistelsen (2-3 sidor) där det tydligt framgår vad det nya forskningsområdet avser och hur vistelsen förväntas gagna den nya inriktningen. Vidare skall redogöras för vilka kontakter som redan är tagna samt ett inbjudningsbrev från den föreslagna forskningsmiljön. Intyg från prefekten skall också bifogas som stödjer att resan kan göras inom anställningens ram. Ett CV och en kostnadsberäkning ska också bifogas ansökan.

Högsta belopp som kan sökas är 30 000 kronor. Vistelsen ska avse minst två veckor.

Ansökan ska vara insänd senast 1 november 2013. Medlen kan brukas till och med 2014 och avrapportering sker senast februari 2015.

Ansökningarna bereds av arbetsgrupp utsedd av Genus – stark forskningsmiljö. Beslut tas av föreståndare för Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

Preliminärt avses 200 000 kr utdelas vid detta tillfälle. Ny utlysning med samma syfte planeras att ske höstterminen 2014 med förbrukningsår 2015.

Sänd ansökan till Monica Forsell-Allergren monica.forsell-allergren@ucgs.umu.se Mera information kan lämnas av Britta Lundgren britta.lundgren@kultmed.umu.se