"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-04

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Utlysningen är en del av Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitets satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare.

Idrottshögskolans styrelse beslutade 2017-04-04 (protokoll nr 23, Dnr IH 1.7.1–11–2017) att avsätta 350 000 kr för att stimulera idrottsforskare till vetenskaplig publicering. Idrottshögskolan utdelar stöd till forskare som vill publicera sig i internationella tidskrifter på redan befintliga data/empiriskt material.

Om den sökande tilldelats resurser tidigare inom någon av Idrottshögskolans utlysningar skall dessa vara avrapporterade med godkänd slutredovisning för att medel i denna utlysning ska kunna sökas. Sökande som inte erhållit medel för vetenskaplig publicering vid tidigare utlysning prioriteras.

ANSLAG OCH BESLUT

Idrottshögskolan kommer att dela ut maximalt 75 000 kr per ansökan. Beviljade medel från Idrottshögskolan ska inte belastas med några universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Ansökningarna kommer att handläggas av Idrottshögskolans forskningsråd. Anslagen ska vara förbrukade senast 171231. Förändringar från ansökans projektskiss som inverkar på projektets genomförande och resultat rapporteras till Idrottshögskolan. Avvikelser från projektskissen, t.ex. i form av uteblivna forskningspublikationer eller andra väsentliga avvikelser, kan innebära att tilldelade medel dras tillbaka.

UPPFÖLJNING

Den som söker medel för vetenskaplig publicering vid denna utlysningsomgång ska på Idrottshögskolans anmodan återrapportera hur medel använts för år 2017 (inskickade artiklar/antagna artiklar). Forskare som beviljas medel ska presentera sina resultat på Idrottshögskolans idrottsvetenskapliga seminarium eller i annat sammanhang som Idrottshögskolan anordnar. I samband med vetenskaplig publicering ska man ange att Idrottshögskolan har varit med och delfinansierat projektet

ANSÖKAN

Den sökande ska lämna in ett kort skiss (max. 3 sidor) på svenska eller engelska innehållande artikelns syfte, vilka befintliga data som ska bearbetas och vilket projekt den tilltänkta publiceringen baseras på, hur lång tid processen beräknas ta, var man har för avsikt att publicera sig samt projektets idrottsrelevans. Idrottsrelevans bedöms utifrån samma definition som tillämpas av Centrum för idrottsforskning, CIF. Ett intyg från prefekten att den sökande garanteras utrymme i sin tjänstgöring under 2017 för att arbeta med den vetenskapliga publiceringen och att anvisningar för uppföljning och nyttjande av medel kommer att följas ska bifogas ansökan.
Sista ansökningsdag är den 15 maj 2017. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF till Taru Tervo.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson