"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-15

Utlysning av medel inom det idrottsvetenskapliga fältet

NYHET Idrottshögskolan utlyser medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området samt medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare. Även forskare affilierade till en institution vid Umeå universitet har möjlighet att söka.

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

I denna utlysning avsätts 500 000 kr för att stimulera forskare till idrottsvetenskaplig forskning. Medel beviljas för att skriva idrottsrelevanta forskningsansökningar som syftar till att söka betydande extern finansiering från VR/ EU/Forte/ Vinnova/Wallenbergstiftelserna eller liknande forskningsråd.

Idrottshögskolan kommer att ge ekonomiskt stöd till 4-6 projekt för tid till arbete med forskningsansökningar. Medel kan beviljas för lönekostnader för maximalt en månad per ansökan. För forskningsfinansiärer som tillämpar forskningsskiss följt av fullständig ansökan ges ekonomiskt stöd i två omgångar; 50 % av stödet för skiss och 50 % av stödet för fortsättningsstöd i händelse av att fullständig ansökan inlämnas.

Den sökande ska lämna in en projektskiss på svenska eller engelska (max. 3 sidor). I ansökan ska dettydligt framgå vilket forskningsråd individen/gruppen har för avsikt att söka medel ifrån, när ansökan
ska lämnas in, när besked ges om ansökan beviljats medel samt en tidsplan med budget för arbetet med ansökan.

Sista ansökningsdag är den 16:e mars 2018. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som pdf. till Tove
Mårs
. Frågor välkomnas till Tor Söderström, föreståndare vid Idrottshögskolan. 

Läs mer: Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området

I denna utlysning avsätts 500 000 kr för att stimulera idrottsforskare till vetenskaplig publicering. Idrottshögskolan utdelar stöd till forskare som vill publicera sig i internationella tidskrifter på redan befintliga data/empiriskt material.

Om den sökande tilldelats resurser tidigare inom någon av Idrottshögskolans utlysningar skall dessa vara avrapporterade med godkänd slutredovising för att medel i denna utlysning ska kunna sökas. Sökanden som inte erhållit medel för vetenskaplig publicering vid tidigare utlysning kommer att prioriteras.

Idrottshögskolan kommer att dela ut maximalt 75 000 kr per ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas av Idrottshögskolans forskningsråd. Anslagen ska vara förbrukade senast 181231.

Den sökande ska lämna in ett kort skiss (max. 3 sidor) på svenska eller engelska innehållande artikelns syfte, vilka befintliga data som ska bearbetas och vilket projekt den tilltänkta publiceringen baseras på, hur lång tid processen beräknas ta, var man har för avsikt att publicera sig samt projektets idrottsrelevans.

Ett intyg från prefekten att den sökande garanteras utrymme i sin tjänstgöring under 2018 för att arbeta med den vetenskapliga publiceringen och att anvisningar för uppföljning och nyttjande av medel kommer att följas ska bifogas ansökan.

Sista ansökningsdag är den 16 mars 2018. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som pdf. till Tove Mårs. Frågor välkomnas till Tor Söderström.

Läs mer: Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området

Redaktör: Anna-Karin Eriksson