"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-04

Utlysning av rese- och konferensbidrag inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Utlysningen är en del av Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitets satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som ingår i IHs nätverk och har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, universitetsadjunkt, forskarassistent, biträdande lektor, forskare eller doktorand.

IH:s styrelse beslutade 2015-05-19 (protokoll nr 14, Dnr 1.7.1–11-2015) att avsätta minst 100 000 kr i konferens- och resebidrag för deltagande i nationella eller internationella idrottsrelevanta forskningskonferenser eller symposium. Medel i denna utlysning kan sökas för konferensdeltagande med abstract under år 2015.

ANSLAG OCH BESLUT

Medel för rese- och konferensbidrag tilldelas med högst 10 000 kr/ansökan. Medel beviljas för direkta kostnader såsom för konferensavgift, resor och uppehälle, dock inte ersättning för arbetstid eller språkgranskning av abstract. Endast aktiviteter med en tydlig idrottsvetenskaplig relevans tilldelas medel. Beviljade medel från IH ska inte belastas med några universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medel har beviljats. Medel utbetalas till sökande som kan visa på ett accepterat abstract och betalas endast för de aktiviteter som angetts i ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas av IH:s forskningsråd. Idrottsrelevans bedöms utifrån Centrum för idrottsforsknings kriterier. Ansökningarna bedöms löpande. Medel beviljas i första hand till de sökande som inte har erhållit rese- och konferensbidrag från IH tidigare.

UPPFÖLJNING

Den som beviljas medel bör inkomma med en kortfattad reserapport (max en sida) till IH. IH förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse om det skulle behövas. Vid presentation i samband med konferens skall man använda Idrottshögskolans logga.

ANSÖKAN

Den sökande ska lämna in en kort beskrivning (max. 2 sidor) av den forskning som ska presenteras, samt information om konferensen; arrangör, syfte, uppläggning, målgrupp, tidpunkt samt adress till konferensens webbplats. I ansökan ska det finnas med en beskrivning av de aktiviteter som man söker medel för (t.ex. kostnader för resa, logi, konferensbidrag osv.), det totala beloppet som ansökan avser samt eventuella andra finansiärer. I ansökan ska även projektets samt konferensens idrottsrelevans framgå. Ett godkännande av abstraktet ska biläggas. Ett intyg från prefekten att aktiviten kan genomföras enligt ansökan ska bifogas med ansökan. Ansökningstiden är löpande under 2015. Ansökan skickas som pdf. dokument till Taru Tervo, taru.tervo@umu.se.

Vid frågor kontakta,
Tor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan
Taru Tervo, forskningssamordnare Idrottshögskolan


 

Redaktör: Anna-Karin Eriksson