"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-24

Vetenskapliga utvärderingar förbättrade Naturvårdsverkets arbetssätt

NYHET I över ett decennium har Naturvårdsverket samarbetat med forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet för att utvärdera Den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Detta har lett till både högre kvalitet och effektivare arbetssätt vid myndigheten.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Nästan samtliga kommuner har fått del av LONA sedan starten 2004, och Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. På uppdrag av Naturvårdsverket har forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, med professor Katarina Eckerberg i spetsen, utvärderat LONA fem gånger sedan 2006. Ingegerd Ward, tidigare nationell LONA-samordnare vid Naturvårdsverket, har samarbetat med forskarna sedan utvärderingsarbetet startade.
- Jag och Katarina har haft kontakt både innan och efter arbetet med utvärderingarna. Inför utvärderingarna har vi planerat enkätfrågor och syftet med utvärderingarna. När arbetet har slutförts har Katarina föreläst på olika träffar med länsstyrelser och kommuner om resultaten. Jag har upplevt att samarbetet har fungerat smidigt.

- För mig har samarbetet med Naturvårdsverket och Ingegerd varit givande inte bara för att vi kunnat följa LONA-satsningen under många år med olika teoretiska och effektmässiga infallsvinklar, utan också för att det varit en unik möjlighet att omsätta forskningsresultat i praktiken och skapa konkret samhällsnytta. Mötena med praktiker har stimulerat forskningen. Utvärderingarna har breddat förståelsen om förutsättningar för och genomförande av statlig styrning på regional och lokal nivå, där aktuella statsvetenskapliga frågor om mobilisering och samverkan är centrala, säger Katarina Eckerberg.

De fem utvärderingarna som forskarna tagit fram har gett Naturvårdsverket värdefulla insikter för att förbättra och effektivisera arbetet med LONA.
- Den första utvärderingen resulterade i att vi ändrade ansökningsdatum för att bättre passa kommunernas budgetprocess. Vi fick också besked om att satsningen var i linje med kommunernas behov av stöd i det lokala naturvårdsarbetet samt att kopplingen till föreningslivet och ideellt arbete var viktigt. Rapport nummer två ledde till ökad medvetenhet om att lokal naturvård ger effekter även för lärande. Den tredje utvärderingen visade att intresset och kunskapen om det lokala naturvårdsarbetet hade ökat tack vare LONA och bidrog därmed till att den treåriga försöksverksamheten med LONA blev permanent.  Den fjärde rapporten bidrog till att Naturvårdsverket genomförde flera utbildningar om att inrätta kommunala naturreservat samt att en egen budget avsattes för de kommunala naturreservaten. I den senaste rapporten ”Tio års erfarenheter med LONA – lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv” fick vi ett kvitto på att vi är på rätt väg. Den rapporten bidrog till att regeringens stöd till våtmarksåtgärder hamnade under LONA, berättar Ingegerd Ward.

Ingegerd Ward berättar också att forskarnas kontinuerliga rapportering har varit ett viktigt verktyg för henne som central tjänsteman vid kontakter med myndigheter runt om i landet.
- Utvärderingarna har betytt att länsstyrelser och kommuner vet att deras arbete har effekt, och att vi från centralt håll är intresserade, följer upp och förbättrar det vi kan för att deras arbete ska underlättas. Det har ju också varit en förutsättning för att få fortsatta medel för LONA. Jag kan rekommendera andra statliga satsningar att ha en fortlöpande kontakt med universitet för utvärderingar av arbetet. Det skapar i sig engagemang för området att man följer upp, utvärderar och förbättrar stegvis under en satsnings livstid.