"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-05

Utvecklingen utmanar hälsovården i Sydafrika

NYHET Hälsovårdssystemet i Sydafrika har under det senaste årtiondet ställts inför stora utmaningar, bl.a. att dödligheten ökar kraftigt bland barn och ungdomar. Det skriver Kathleen Kahn i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 11 december.

Eftersom folkhälsostatistik i allmänhet insamlas av sjukvården saknas pålitliga data ofta just för de områden där problemen är mest pressande, vilket betyder att planerare och politiker ställs inför en svårhanterlig ”informationsparadox”.

Målet för avhandlingen är en bättre förståelse för omvandlingarna på den sydafrikanska landsbygden under den s.k. transitionen, dvs. utvecklingen i riktning mot ett mer i-landsliknande sjukdomsmönster, i ett årtionde med djupgående sociala förändringar och koppling till den ökade HIV/AIDS-smittan.

I Agincourt i nordöstra Sydafrika finns ett forskningsprojekt som följer befolknings- och folkhälsoutvecklingen i ett landsbygdsdistrikt med ca 11 700 hushåll och totalt ca 70 000 invånare. Det innebär bl.a. att dödsfall, födslar och flyttningar registreras. Vid varje dödsfall görs en ”muntlig obduktion” (verbal autopsy), dvs. en strukturerad intervju för att kartlägga dödsorsaken.

Avhandlingen visar utifrån Agincourt-studien att stora förändringar har inträffat under de senaste tio åren med markanta förskjutningar i befolkningsstrukturen och snabbt ökande dödlighet, särskilt bland barn och unga vuxna. En fyrsidig sjukdomsbörda med infektioner och undernäring bland barnen, ökning av icke smittsamma sjukdomar (framför allt hjär-kärlsjukdom) bland medelålders och äldre, allmänt hög våldsnivå i samhället samt snabb spridning av HIV/AIDS och tuberkulos.

Det finns dessutom klarlagda köns- och sociala skillnader i dödlighetsmönstret. Särskilt sårbara grupper är barn till invandrare från Moçambique samt nyligen hemkomna gästarbetare. Utvecklingen går på vissa punkter på tvärs med det vanliga i ett transitionsland, t.ex. att dödligheten ökar bland barn och ungdomar. De mest sårbara befolkningsgrupperna har också förhållandevis högre dödlighet.

Slutsatserna i avhandlingen är bl.a. att det finns omedelbara behov att stärka både det förebyggande arbetet mot HIV/AIDS och behandlingen av de insjuknande. Vidare behövs effektiva former av långtidsvård för att hantera det ökande antalet fall av kroniska sjukdomar, barna- och mödrahälsvården måste upprätthållas och förstärkas medan problemet med olika tillgång till vård för olika grupper måste lösas. Allt sammantaget är en kraftig utmaning för ett redan hårt ansträngt hälsovårdssystem.

Kathleen Kahn är knuten till School of Public Health, University of the Witwatersrand, Sydafrika, och doktorand vid enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Hon kan nås på tel. 090-785 12 11 (sekr. Susanne Walther f v b), e-post: Kathleen.Kahn@wits.ac.za.

Kathleen Kahn är engelsktalande. Avhandlingen läggs fram måndag den 11 december vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och har titeln "Dying to make a fresh start: Mortality and health transition in a new South Africa". Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är prof. Vinod Diwan, Karolinska Institutet, ICHAR.

Redaktör: Hans Fällman