"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-04

Vad göra åt bullermiljön i förskolan?

NYHET Förskolepersonal har mer av både hörselnedsättningar och tinnitus än normalbefolkningen och behöver en bättre arbetsmiljö, framhåller Fredrik Sjödin i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 12 december.

Bakom ligger en studie i samarbete med 17 olika förskolor om hur deras ljudmiljö påverkar personalens hälsa. Ca 100 förskollärare och barnskötare har deltagit och utvärderat effekterna av 13 olika åtgärder. Hörselundersökningar visade att förskolepersonalen – trots att de uppmätta ljudnivåerna ligger under Arbetsmiljöverkets gränsvärde – har hörselförsämringar i större utsträckning än en svensk normalbefolkning som inte arbetar i bullrig miljö. Dessutom rapporterar ca 31 % av förskolepersonalen tinnitus (öronsusning) att jämföra med 10-15 % i befolkningen som helhet.

Det var tydligt att antalet barn vid varje avdelning hade inverkan på ljudnivån, men sambandet är ganska svagt: En fördubbling eller halvering av antalet barn innebär inte mer än ca 4 dB(A) skillnad i ljudnivån. Personal som utsattes får många höga ljudtoppar under arbetsdagen var mer stressade på kvällen och mer trötta efter en natts sömn jämfört med personal med färre ljudtoppar.

Hälften av personalen arbetade även under hög stress och en fjärdedel rapporterade en hög grad av utbrändhet. Den mest besvärande arbetsmiljöfaktorn uppgavs vara bullret. Barngruppens sammansättning var också ytterligare en viktig faktor bakom upplevd stress och arbetsbelastning. Andra bidragande orsaker var ett ökat antal arbetsuppgifter och större inslag av administrativa uppgifter.

Förbättringar i upplevd hälsa kunde observeras för flera olika åtgärder. Allmänt sett hade de åtgärder som direkt riktade sig mot ljudnivån bättre effekt än organisatoriska åtgärder. Inom projektet testades bland annat minskade barngrupper, nya leksaker, utbildning av barnen i hur ljud påverkar dem själva och lärarna samt nyttjande av vilrum för personalen.

Fredrik Sjödin, som ursprungligen kommer från Örnsköldsvik, är bosatt i Umeå där han är doktorand vid enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. Han kan nås på tel. 070–205 40 18
e-post fredrik.sjodin@hig.se

Tisdagen den 12 december försvarar Fredrik Sjödin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Buller i förskolan - Hälsa och åtgärder (engelsk titel: Noise in the preschool - Health and preventive measures).Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal N320, Naturvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Mats Nilsson, Stockholms universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61442