"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-27

Välbesökt seminariedag om KOL-vård

NYHET En seminariedag om KOL-vård med både nationella och internationella presentatörer, hölls 22 mars vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/fysioterapi. Seminariet lockade bortåt 100 deltagare, varav många kliniker från primärvård och sluten-/specialistvård.

Professor Martijn A Spruit är vetenskaplig rådgivare vid CIRO, Horn, Nederländerna, fysioterapeut och professor i Rehabiliteringsvetenskap vid Maastricht Universitet i Holland och vid Hasselt Universitet, Diepenbeek, Belgien.

Han forskar också om fenotypning av extra-pulmonella behandlingsbara egenskaper, inklusive samsjuklighet hos personer med KOL, för att bättre förstå och adressera heterogeniteten och komplexiteten vid KOL. Han handleder 14 doktorander vilkas projekt bidrar utvecklingen av icke-farmakologisk behandling av personer med KOL.

Martijn berättade om arbetet med nya riktlinjer för fysioterapeuter i primärvården i Nederländerna. Riktlinjerna är anpassade efter patienternas symtom, fysiska förmåga och fysiska aktivitetsnivå. Vidare pratade Martijn om fysioterapeuters viktiga roll när det gäller att bedöma och ge insatser för att förbättra patienters fysiska förmåga och fysiska aktivitetsnivå. I Nederländerna har de en KOL-utmaning som innebär att personer med KOL utmanas att promenera tre gånger/vecka. En fysioterapeut deltar vid promenaden en gång/vecka.

Lowie Vanfleteren arbetar som lungläkare och lektor vid KOL-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han är affilierad till institutionen för Respiratory Medicine i Maastricht University Medical Center och till CIRO i Horn, Holland. Han disputerade 2015 med avhandlingen "KOL och samsjuklighet". Hans kliniska och vetenskapliga fokus ligger vid komplexa och allvarliga obstruktiva lungsjukdomar, epidemiologi, kontraktstyrd vård, farmakologisk behandling, lungrehabilitering, volymreducerande bronkoskopi och kirurgi, samt icke-invasiv ventilation.

Lowie beskrev komplexiteten vid KOL där många är multisjuka med flertalet diagnoser. Han beskrev även arbetet på KOL-centrum i Göteborg där de träffar de mest sjuka personerna. De jobbar interprofessionellt med personen med KOL i centrum utifrån att "Patienten är expert på sitt eget liv". De håller på att starta en digital skriftlig handlingsplan som alla i teamet ska arbeta med.

På eftermiddagen deltog presentatörer från Lung- och Allergisektionen, Medicincentrum, NUS. Thomas Sandström, professor och överläkare, beskrev under arbetet i Expertrådet för Astma och KOL i Västerbotten, där de bl.a. har satsat på utbildningsinsatser som spirometrikörkort.

Karin Wadell, leg. fysioterapeut vid Medicincentrum och professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/fysioterapi, berättade om KOLwebben.se, en webbsida som kan vara ett stöd både för personal och personer med KOL.

Dr. Nighat Farooqi, leg. dietist, berättade om sitt kliniska arbete med personer med KOL. Hon beskrev bland annat hur personer med KOL kan öka sin vikt och gångstyrka efter kostrådgivning, men att de behöver regelbundet stöd för att kunna bibehålla förbättringarna.

Julia Hallin, leg. arbetsterapeut, berättade om sitt kliniska arbete med personer med KOL, bland annat beskrev hon hur de jobbar på lungrehab. Arbetsterapeutens arbete handlar mycket om att ge råd kring energibesparande åtgärder vilket hon upplever kan ge stor, positiv påverkan i patientens vardag och tankesätt.

Seminariedagen avslutades med en diskussion om arbetet framöver i Västerbotten och i Sverige. Flera delar lyftes under diskussionen, som:

  • Vi behöver jobbar mer strukturerat i den svenska vården och att riktlinjerna för när personer med KOL ska få träningsinsatser från fysioterapeut behöver ses över.
  • I en idealisk värld skulle olika diagnosteam inom sjukvården samarbeta kring multisjuka personer med KOL. Ett samarbete mellan primärvården och specialistsjukvården är även viktigt för att behandla samsjuklighet på bästa sätt. En vision är att det i framtiden finns flera KOL-centrum, eller kanske ännu hellre för multisjuka, runtom i Sverige så alla personer med KOL har tillgång till en samlad interprofessionell expertis.
  • Undersköterskor uppmanas att ta spirometrikörkortet, så astma-KOL-sjuksköterskor kan koncentrera sig mer på sina specialistområden. Men det är även positivt om andra professioner tar spirometrikörkort.
  • Behovet av dietister och arbetsterapeuter behöver uppmärksammas och betonas.
  • Det bör startas en KOL-utmaning även i Sverige.
  • Dagen sammanfattades med konstaterandet "Det är bra att åka skidor med dålig valla, men det är roligare att åka skidor med bra valla."

Arrangörer: SFO-V, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Expertrådet för Astma och KOL.