"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-05

Våld i sjukhemsvård – en del av arbetet?

NYHET En stor andel vårdare vid sjukhem uppger att de varit utsatta för våld det senaste året. Våldet gör dem uppgivna och de har börjat se det som en del av sitt arbete, skriver Ulf Isaksson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 14 mars.

Våld inom äldreomsorgen har uppmärksammats allt mera. Utifrån enkäter och intervjuer med vårdare på sjukhem visar avhandlingen att 15% av vårdtagarna utövade våld, dvs. en klar minoritet, men två tredjedelar av vårdarna uppgav att de hade utsatts under det senaste året. Nära en fjärdedel rapporterade att de utsattes flera gånger i veckan och hälften att de varit utsatta åtminstone en gång i månaden. Materialet ger inga belägg för att vårdarnas personlighetsdrag har betydelse för om de blir utsatta för våld eller inte.

Det fanns skillnader mellan de sjukhem och enheter som hade hög respektive låg förekomst av våld. Vårdtagarna på enheter med förhållandevis mycket våld hade högre grad av beteendeförändringar och större behov av hjälp med påklädning. Dessutom var den psykiska vårdtyngden högre och vårdarnas arbetstillfredsställelse lägre.

Vad som ansågs vara våld var subjektivt och varierade mycket vårdarna emellan. Våldet sågs dock som utmanande eftersom situationerna måste lösas trots att den egna personliga säkerheten upplevdes som hotad. Våldet sågs som avsiktligt när de berörda vårdtagarna bedömdes vara mentalt friska och medvetna om våldet, men samtidigt ursäktligt genom att vårdtagarna beskrevs som gamla och sjuka. Vårdarna beskrev våldet som vardagligt och som en del av deras arbete. Det kunde accepteras där men om de skulle utsättas för likartat våld utanför arbetsplatsen skulle det inte accepteras.

Vårdare som blir utsatta för våld berättade om motstridiga känslor parallellt med en uppgivenhet inför våldet. De upplevde att de ibland tappade kontrollen över våldsamma situationer. Att vårda personer som utövar våld blir en ständig kamp och vårdarna uttryckte en besvikelse över att inte få det stöd som de förväntar sig.

Enligt avhandlingen finns det en risk för att det våld som förekommer inom sjukhemsvården ses som normalt, accepteras och därmed vidmakthålls. Gränserna för vad som är acceptabelt suddas ut, vårdaren resignerar och våldet blir inte längre en avvikelse utan en del av arbetet. Det är därför viktigt att detta problem uppmärksammas och att vårdarna får stöd.

Fredagen den 14 mars 2008 försvarar Ulf Isaksson, Inst. för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Våld mot vårdare i sjukhemsvård. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhusets aula, Umeå universitet. Fakultetsopponent är prof. Kenneth Asplund, Mittuniversitetet, Sundsvall.

Ulf Isaksson är skötare inom psykogeriatrisk vård och doktorand vid Inst. för omvårdnad, Umeå universitet, tel. 090–786 91 86, e-post: ulf.isaksson@nurs.umu.se  

Redaktör: Hans Fällman