"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-21

Välkänt enzym i ny form belyser hur cellen tillverkar DNA

NYHET Regleringen av enzymet ribonukleotidreduktas är viktig för att cellen ska kunna undvika mutationer och tumörbildning. En forskargrupp vid Umeå universitet publicerar resultat som bidrar till förståelsen av hur enzymet regleras i det kommande numret av den amerikanska tidskriften Journal of Biological Chemistry.

DNA tillverkas av de fyra byggstenarna (nukleotider) dCTP, dTTP, dATP och dGTP. När en cell ska dela sig måste mängden DNA fördubblas. Då är det viktigt att nivåerna av de fyra nukleotiderna (dNTPs) hålls konstant.

Om de inbördes dNTP-nivåerna är i obalans eller om den totala mängden dNTPs är för hög ökar risken att nukleotider hamnar på fel ställe i den nytillverkade DNA-strängen. Felen kallas mutationer och kan leda till att cellen ger upphov till en tumör. Enzymet ribonukleotidreduktas som förser cellen med dNTPs har en avancerad reglering i syfte att minimera antalet mutationer.

Den aktuella studien visar att i närvaro av nukleotiderna dATP eller ATP bildar enzymet en ”oktamer”, dvs. ett proteinkomplex som är uppbyggt av åtta proteiner. Bildningen av denna oktamer tros ha betydelse för att enzymet ska kunna regleras. Upptäckten möjliggjordes tack vare ett mätinstrument, GEMMA (Gas-phase Electrophoretic Macromolecule-Mobility Analyzer), som kan mäta instabila proteinkomplex. GEMMA finns bara på ett fåtal platser i världen, däribland på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gruppledaren Anders Hofer på telefon 090-786 78 40 eller e-post anders.hofer@medchem.umu.se.

Artikeln har titeln ”Enzymatically Active Mammalian Ribonucleotide Reductase Exists Primarily as an α6β2 Octamer”. The Journal of Biological Chemistry, Vol. 281, Issue 38, 27705-27711, September 22, 2006. Artikelförfattare är Reza Rofougaran, Munender Vodnala och Anders Hofer vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet.

Redaktör: Bertil Born