"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-15

Vanligt att risk inte uppskattas tillräckligt högt

NYHET Det finns alltid en risk att priset på t ex aktier förändras på ett ogynnsamt sätt, och särskilt i kristider är det viktigt att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta finansiell marknadsrisk. Carl Lönnbark vid Umeå universitet visar att risken ofta uppfattas som lägre än den faktiskt är.

Att uppskatta vilken risk en investering innebär är detsamma som att anta hur priser kommer att röra sig i framtiden, exempelvis genom att anta att priserna följer en viss statistisk fördelning. Men dessa antaganden medför en osäkerhet i sig, då en sådan fördelning kan överensstämma dåligt med verkligheten. Carl Lönnbark har i sin avhandling undersökt vilka praktiska problem och frågeställningar som uppstår när det gäller att uppskatta risk.

Han har studerat den osäkerhet som uppstår till följd av att parametrar i en antagen fördelning måste bestämmas med hjälp av historiska data. Resultaten visar att denna källa till osäkerhet påverkar tolkningen av ”value at risk”-måttet genom att risken uppfattas som lägre än den verkligen är. Måttet är det vanligast förekommande idag, och kan beskrivas som en extrem men möjlig portföljförlust som troligtvis inte kommer att överskridas.

Ett annat praktiskt problem är hur risken på en särskild tidshorisont kan bestämmas utifrån de data som finns. Exempelvis kan det vara intressant att få veta risken på en tio-dagars horisont, men det finns bara tillgängliga data för att noggrant uppskatta risken en dag framåt. Carl Lönnbark har därför studerat några metoder för att kvantifiera flerperiodsrisk utifrån en enperiodsmodell.
Om man äger tillräckligt många av en särskild aktie är det omöjligt att sälja hela innehavet till ett och samma pris, något som ändå ofta antas både i den akademiska litteraturen och i praktiken. Carl Lönnbark har studerat hur detta förhållande kan föras in i value at risk-måttet.

Han har även studerat utvecklingen på de baltiska börserna i Riga, Tallinn och Vilnius. Han har funnit att nyheter och risker sprids mellan de olika marknaderna, som är tätt sammanlänkade. Utvecklingen på börserna i Tallinn och Riga bör exempelvis beaktas för att förutspå avkastning och risk på börsen i Riga.

Onsdagen den 20 maj försvarar Carl Lönnbark, institutionen för nationalekonomi, sin avhandling On Risk Prediction. Disputationen äger rum kl. 10.15, s 312, Samhällsvetarvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Stefan Mittnik, Ludwig-Maximilians-Universität München.

För mer information, kontakta:

Carl Lönnbark, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, tel: 0735-042 030,
e-post: carllonnbark@gmail.com

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall