"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-15

Vårdares makt och patienters vanmakt

NYHET Hur hanterar personalen sina svårigheter att bemöta patienter i psykiatrisk omvårdnad? Den frågan besvaras av Per Enarsson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 25 maj.

Svaret är ofta att vårdarna pratar sig samman om ett likartat bemötande,”ett personalgemensamt förhållningssätt”. De intervjuade vårdarna, som arbetade på psykiatriska vårdavdelningar eller i kommunala gruppboenden, angav att patientens behov står i centrum för ett personalgemensamt förhållningssätt – men avhandlingen visar att det istället är vårdarnas egna behov av trygghet och förutsägbarhet i vardagen som ligger bakom patientbemötandet. Särskilt svårt hade vårdarna att hantera situationer när de upplevde att de inte fick vara ifred för patienten.

Vårdarna angav olika etiska skäl för att använda ett förhållningssätt beroende på om de tog utgångspunkt i sig själva eller i omgivningen, men de kunde ändra sig – särskilt om patienten inte levde upp till deras förväntningar på uppförande – och förordade då ofta ett strängare bemötande. Det fanns emellertid enskilda vårdare som såg patientens utsatta situation och valde att bryta mot det överenskomna förhållningssättet. En handling som ofta skapade indignation hos kollegerna.

Brukarna/patienterna, som alla led av svår psykisk ohälsa, berättade i huvudsak att de kände sig kritiserade och kränkta av vårdarna när ett personalgemensamt förhållningssätt användes och att det ofta upplevdes innebära att bli begränsad i sitt liv: Att inte få gå ut själv eller inte få välja vilka kläder man vill ha. Särskilt svår var upplevelsen att bli kritiserad av vårdarna om patienten misslyckades att leva upp till deras förväntningar. Flera vårdare ansåg också att de hade ett uppfostrande uppdrag som gav dem rätten att begränsa patientens egna val.

I avhandlingen följs vårdare och patienter vid kommunala gruppboenden samt intervjuat personal och patienter vid psykiatrisk klinik. Att vårdare inom psykiatrisk omvårdnad pratar sig samman om hur man ska bemöta en viss patient är förmodligen mycket vanligt men har inte tidigare utforskats på detta sätt.

Per Enarsson, som är uppvuxen i Oskarshamn, bor i Nyköping och arbetar som handikappomsorgschef i Katrineholms kommun. Han är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och är doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Han kan nås påmobil 070-693 17 95
e-post per.enarsson@katrineholm.se

Fredagen den 25 maj försvarar Per Enarsson, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln 'Mellan frihet och trygghet' Personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad (Engelsk titel: 'Between freedom and safety' Common staff approach in psychiatric care).Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är professor Kim Lützen, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54573