"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-14

Vera Frisén gav gestalt åt naturen och dess stämningar

NYHET I avskalade men förtätade landskapsmålningar gav konstnären Vera Frisén gestalt åt naturen i trakterna kring hemstaden Umeå. Detta hittills outforskade konstnärskap får sin första omfattande presentation i en avhandling från Umeå universitet.

Vera Friséns måleri har fascinerat konstpubliken ända sedan den första separatutställningen på 1940-talet. Ändå är Felicia Tolentinos doktorsavhandling den första omfattande presentationen av hennes konstnärskap. Vera Frisén (1910-1990) föddes i Umeå, men var under större delen av sitt konstnärskap bosatt i Stockholm. Under vår och försommarhalvåret återvände hon emellertid till Västerbotten där hon ägnade sig åt att porträttera naturen och dess alltjämt växlande stämningar.

Felicia Tolentinos avhandling fördjupar analyserna av Vera Friséns landskapsmåleri och visar att dialogen med andra verk och konstnärer är central för förståelsen av hennes måleri. En bärande aspekt i analyserna av Friséns målningar är den repetition som präglar motiven. En och samma plats ges ny mening genom skiftande atmosfäriska och ljusmässiga förhållanden. Felicia Tolentino visar att denna repetitiva metod finner återklang i Vera Friséns grundläggande hållning till måleriet, så som den uttrycks i hennes egna anteckningar från 1930- och 40-talet.
– Tillsammans med målningarna visar anteckningarna att Vera Frisén strävade efter att återge naturen så rent och sant som möjligt, säger Felicia Tolentino.

Hon återvände till samma platser i sökandet efter ett nytt ljus eller en ny stämning som kunde ge landskapet en sanningsenlig återgivning. I sin gestaltning av naturen närmade sig Vera Frisén även andra konstnärer som tycks ha burits av en längtan efter att blottlägga naturens sanning, som t ex Ivan Aguéli och Paul Cézanne. I ljuset av jämförelser med dessa ger avhandlingen Vera Friséns konstnärliga hållning skarpare konturer, och hennes strävanden sätts in i vidare konsthistoriska och teoretiska sammanhang.

Felicia Tolentino beskriver de miljöer och omgivningar som hade betydelse för Vera Friséns konstnärliga utveckling, och berättar om hennes utbildning, utställningar och konstnärliga kontakter. Med utgångspunkt från tidiga självporträtt diskuterar hon hur Vera Frisén förhöll sig till konsten och konstnärsrollen.

Fredagen den 16 maj kl 10.15 försvarar Felicia Tolentino, Institutionen för kultur- och medievetenskaper sin doktorsavhandling i konstvetenskap med titeln Porträtt av ett landskap – Vera Friséns gestaltning av naturen i Västerbotten. Disputationen äger rum i hörsal B, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är fil. dr. Linda Fagerström, Lund. Felicia Tolentino är född och uppväxt i Stockholm och har varit verksam som forskare och lärare vid Umeå universitet sedan 2002.

För mer information eller intervju, kontakta henne gärna på tel 090-786 53 52 eller e-post felicia.tolentino@arthist.umu.se Högupplösta pressbilder av två av Vera Friséns målningar fanns att ladda ned enligt anvisningar på adress:
www.umu.se/humfak/pressbilder

Redaktör: Helena Vejbrink