"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-10

Vetenskapliga tester ger bättre brandmän

NYHET Alla brandmän som arbetar operativt, bör kontinuerligt utföra tester för bedömning av sin fysiska kapacitet. Det anser Ann-Sofie Lindberg som i sitt avhandlingsarbete vid Umeå universitet bland annat redovisar vilka tester som är relevanta för det arbete brandmän utför.

I Sverige ska alla brandmän som utför rökdykning årligen klara ett standardiserat test av den fysiska arbetsförmågan. Detta test omfattar även de som nyanställs och innebär att brandmännen får gå på ett rullband klädda i larmställ och med luftpaket på ryggen. Eftersom varje kommun själv beslutar om vilka ytterligare fysiska tester som ska utföras finns det skillnader mellan olika kommuner när det gäller vad som undersöks.

– Det är väldigt viktigt att vi mäter rätt former av kapacitet både hos de som är anställda som brandmän, men kanske framför allt i samband med att de anställs. Annars är risken stor att kommunerna omedvetet diskriminerar och väljer bort personer som egentligen har bra förutsättningar att klara arbetet som brandman. Felrekryteringar av brandmän kan i förlängningen leda till att man riskerar säkerheten vid enskilda enheter, säger Ann-Sofie Lindberg, doktorand vid idrottsmedicinska enheten, Umeå universitet, som disputerar på en avhandling i ämnet den 13 juni.

Fysisk arbetskapacitet är en av flera faktorer som påverkar brandmannens prestation i olika situationer. I sitt avhandlingsarbete har Ann-Sofie Lindberg därför via frågeformulär samlat in uppgifter om de olika arbetsmoment som brandmän genomför. Formulären besvarades av brandmän i Sverige vid två tillfällen, år 2000 samt år 2010. Diskussioner fördes även med en expertgrupp från dåvarande Räddningsverket om vilka arbetsmoment som skulle undersökas vidare.

Vidare har Ann-Sofie Lindberg genomfört tester av fysisk arbetskapacitet hos totalt 128 personer. De arbetsmoment som undersöktes, där det samtidigt fanns bra bedömningsmodeller, var bärande av slangkorgar uppför trappor, att dra en vattenfylld slang, att släpa en docka på 75 kilo, samt att bära slangkorgar i terräng. Hon har även genomfört tester av försökspersoner i avancerade laboratorier, till exempel test av maximalt syreupptag, samt tester som inte behöver utföras i laboratoriemiljö, till exempel bänkpress.

Som ett resultat av dessa studier kan nu Ann-Sofie Lindberg presentera ett batteri av fysiska tester som tillsammans ger en bra bedömning av brandmäns fysiska arbetskapacitet. Studierna visar att konditionsnivå, muskelstyrka samt muskulär uthållighet hade starka samband med prestation i de arbetsuppgifter som undersöktes.

De fysiska tester som Ann-Sofie Lindberg rekommenderar är 3000 meter löpning, 500 meter rodd på en roddmaskin, uthållighetstest i bänkpress, samt lyft av Z-stång från höften till hakan, stående längdhopp, samt maximal styrka i händerna. Kroppsvikt och kroppslängd var andra faktorer som hade inverkan på arbetskapacitet i några av de undersökta arbetsmomenten.

– Kommuner som har ett högt söktryck till tjänsterna som brandmän ställer ofta högre fysiska krav på sina anställda och genomför fler tester, medan kommuner med lägre söktryck genomför färre tester, eller har lägre krav. Förhoppningen är att vi nu med hjälp av dessa tester ska kunna säkerställa en hög och jämn fysisk kapacitet hos brandmän i Sverige, säger Ann-Sofie Lindberg.

Ann-Sofie Lindberg kommer ursprungligen från Boden. Hon tog sin sjukgymnastexamen vid Lunds Universitet år 1999 och återvände efter detta till Norrbotten. Hon arbetar sedan 2001 på Winternet i Boden som ansvarig för det arbetsfysiologiska laboratoriet och tog en magisterexamen i sjukgymnastik vid Luleå Tekniska Universitet 2006. Sina avhandlingsstudier har hon bedrivit vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicinska enheten, Umeå universitet, i samarbete med Winternet i Boden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ann-Sofie Lindberg kan nås på:Telefon: 070-256 35 04
E-post: ann-sofie.lindberg@winter-net.se

Foto: Ann-Sofie Lindberg

Den 13 juni försvarar Ann-Sofie Lindberg, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, sin avhandling med titeln: Brandmannens fysiska arbetskapacitet. (Engelsk titel: Firefighters' physical work capacity).Opponent: Peter Krustrup, professor, Sport and Health SciencesUniversity of Exeter St Luke's Campus, England.
Huvudhandledare: Christer Malm.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Biologihuset, Rum 201, Umeå universitet. 

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz