"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-28

Viktigt elda rätt i vedkaminen för att minska farliga utsläpp av partiklar

NYHET Småskalig vedeldning och trafikavgaser är de största utsläppskällorna av små partiklar som finns i omgivningsluften, både lokalt och på global skala. Robin Nyström har undersökt fysikaliska och kemiska egenskaper hos partiklar som släpps ut från förbränning dels av olika vedsorter i en vedkamin och dels i en motor för tyngre fordon som körs med biodiesel.

Robin Nyström har en magisterexamen med inriktning mot energiteknik från Umeå universitet. Han är uppväxt i Kalix. Foto: privat

Partikulära luftföroreningar anses orsaka betydande hälsoeffekter och även ha klimatpåverkande egenskaper i atmosfären. Det saknas i dag information om hur utsläppen av partiklar och deras specifika egenskaper påverkas av att använda olika bränslen under olika förbränningsförhållanden och med olika teknik. Dessa frågeställningar har Robin Nyström tagit sig an i sitt avhandlingsarbete.

I delstudierna om vedförbränning identifierade han några viktiga skillnader vad gäller fördelningen mellan till exempel sot, organiska ämnen (till exempel PAH) och metaller vid olika förbränningsförhållanden och då olika vedsorter används.

– En viktig slutsats är att ett korrekt eldningsförfarande i vedkaminer är väldigt viktigt för att undvika situationer, främst vid uppstart och alltför kraftig förbränning (övertändning), med förhöjda utsläpp av sot och organiska komponenter. Detta oavsett vilken vedsort som används, säger Robin Nyström.

Robins resultat om emission av små inandningsbara partiklar från vedkaminer kan vara till nytta både för den fortsatta tekniska utvecklingen av småskaliga förbränningsanläggningar, för utformning av emissionstestning och certifiering såväl som för lagstiftning och policyarbete.

Robin Nyströms studier av biodieselförbränning visade att ett byte från fossildiesel till biodiesel förändrade partikelutsläppen på ett betydande sätt.

– En intressant upptäckt var att partikelmassan minskade kraftigt totalt sätt liksom andelen sot i utsläppen. Samtidigt blev partiklarna mindre och innehöll en större andel organiska ämnen, säger han.

Den nya kunskapen kan bidra vid bedömning av miljö- och hälsoeffekter av utsläppen från trafiken då nya drivmedel används, och särskilt om biodiesel introduceras i befintliga äldre dieselmotorer.

Robin Nyström har utfört studien inom Bio4Energy, en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.

För mer information, kontakta gärna:

Robin Nyström, Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitetTelefon: 073 – 839 23 49
E-post: robin.nystrom@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: privat

Om disputationen:

Onsdagen den 14 december försvarar Robin Nyström, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Particle emissions from residential wood and biodiesel combustion. Svensk titel: Partikelemissioner från förbränning av vedbränslen och biodiesel.
Disputationen äger rum kl 13.00 i sal N460, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor, Michael Strand, Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Linneuniversitetet, Kalmar/Växjö, Sverige.

Redaktör: Ingrid Söderbergh