"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-05

Vilken makt har EU över nationella domstolar?

NYHET Hur går det till när svenska och andra nationella domstolar i EU ska tillämpa EG-rätten? Johan Lindholm visar i sin avhandling att det finns få garantier för att Sverige och andra medlemsstater kan behålla kontrollen över sina domstolar

Medlemsstaternas inflytande över den rättsliga processen kan ibland vara problematiskt. Genom att ställa höga processuella krav på den som vill hävda en EG-rättslig rättighet kan medlemsstaterna förhindra individer från att utnyttja EG-rätten i den utsträckning som det ursprungligen var tänkt.

– Det nationella inflytandet över processrätten är också ett hot mot EG-rättens lika tillämpning. EG-rätten gäller lika i alla medlemsstater, d.v.s. de rättigheter och skyldigheter som slås fast i EG-rätten ska vara detsamma i Sverige och i England, säger Lindholm.
– Genom att de processuella reglerna bestäms på nationell nivå är det ofrånkomligt att de kommer att skilja sig från land till land. Man kan till exempel tänka sig att viss bevisning är tillåten i svensk domstol men inte i en engelsk domstol. Det får till effekt att två identiska situationer som regleras av samma EG-rättsliga rättighet kan få helt olika utgång beroende om det prövas av en svensk eller en engelsk domstol, berättar han.

För att komma till rätta med detta problem så ställer EG-rätten ett flertal krav på nationell processrätt vilka Lindholm redogör för. Vad som diskuteras i avhandlingen är om den europeiska lösningen i tillräcklig utsträckning beaktar medlemsstaternas och individernas intressen. Genom att jämföra hur man löser motsvarande problem i USA konstaterar Lindholm att man i EU lägger stor vikt vid unionsrättens effektivitet och att detta går ut över konkurrerande intressen. Framförallt har frågan om gränserna för unionens makt fått mycket mindre uppmärksamhet i EU än i USA. Amerikanska erfarenheter kan också användas för att skapa ett bättre system inom EU.

Fredagen den 8 maj försvarar Johan Lindholm, juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln State Procedure and Union Rights: A Comparison of the European Union and the United States. Disputation äger rum kl. 10.15 i sal s205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Veronica Taylor, University of Washington, USA.

För mer information kontakta gärna Johan Lindholm Telefon: 090-786 5603 Mobil: 070-392 63 98
E-post: johan.lindholm@jus.umu.se

Redaktör: Frida Fjellström