"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-21

VK debatt: Samverkan för utbildning och forskning

NYHET Umeå universitets rektor Lena Gustafsson och Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, tar i en debattartikel upp vikten av att universitet, näringsliv och offentliga organisationer samverkar för samhällets utveckling.

Genom samverkan kan Umeå universitet nå sitt främsta mål: att öka kvaliteten i forskning och utbildning. Samtidigt gynnar samverkan utvecklingen i samhället genom att kunskap och kompetens kommer näringsliv, offentliga organisationer och människor till gagn. Därför måste regeringen utveckla incitament som tydliggör universitetens och högskolornas betydelse för näringslivets och samhällets utveckling.

I debatten ställs ofta grundforskning i motsats till forskning som sker i samarbete med externa parter. Det är viktigt för utvecklingen av både högre utbildning och forskning att vi vänder på det synsättet.

Vi måste i stället ta tillvara på de resurser – inte minst kompetens och idéutbyte – som samverkan i olika former bidrar med, och främja de möjligheter samverkan innebär, oberoende av forskningens utgångspunkt. Detta är också ett aktivt sätt för ett modernt och öppet universitet att bidra till samhällsutvecklingen.

Bred syn på samverkan

Vikten av samverkan är något som Umeå universitet tydliggör i de rekommendationer som vi nyligen lämnat till regeringen inför höstens kommande forsknings- och innovationsproposition. Vi anser att det behövs en bred syn på samverkan.

Genom samverkan kan Umeå universitet nå sitt främsta mål: att öka kvaliteten i forskning och utbildning. Samtidigt gynnar samverkan utvecklingen i samhället genom att kunskap och kompetens kommer näringsliv, offentliga organisationer och människor till gagn.

På detta sätt främjar samverkan å ena sidan kvaliteten i universitetens huvuduppdrag och samtidigt, å andra sidan, blir universiteten en starkare part för utveckling av och innovation i samhälle och industri. I en öppen dialog med samhället och industrin har vi därmed möjlighet att utveckla ny kunskap och bidra till samhällets utmaningar.

Med denna vidgade syn på samverkan och innovation vill vi bredda och stärka Umeå universitets roll i samhällsutvecklingen. Vi vill vara en naturlig och effektiv motor i regionala, nationella och internationella innovationssystem.

Vill skapa möjligheter för ökad samverkan

Är då inte samarbeten som leder till ömsesidig nytta en självklarhet? Tyvärr har debatten under flera år ofta byggt på det motsatta. Långsiktig (grund) forskning med hög kvalitet har ställts mot forskningssamarbeten med externa parter. Ofta målas en hotfull bild upp. Samverkan sägs inte alltför sällan leda till undermålig forskning och en rasering av den akademiska friheten med resultatet att universiteten hamnar i industrins knä.

Det är dags att vända på detta synsätt och i stället ta tillvara på de unika möjligheterna i samarbeten med externa parter. Umeå universitet arbetar därför med att utveckla, stärka och skapa möjligheter för ökad samverkan. Vi skapar former och miljöer där utbildning, forskning och samverkan kan växa i ömsesidig växelverkan globalt och lokalt.

Det handlar om fysiska mötesplatser likväl som digitala. Vi bedriver många former av samarbeten, till exempel examensarbeten hos externa parter, praktik och verksamhetsförlagd utbildning, gästlärare och adjungerade lärare, kombinerade tjänster, industridoktorandprojekt och forskningsprojekt med externa parter. Samtidigt vill vi bli ännu bättre. Det kan vi bli med rätt incitament.

Incitament behövs

Framgångssagan inom svensk läkemedelsindustri byggde på att det fanns en tydlig koppling mellan klinisk forskning och industrins utveckling av nya produkter. För att landet ska kunna hålla en framträdande position måste den kliniska forskningen stärkas.

Umeå universitet vill därför att regeringen utvecklar incitament för ökad växelverkan mellan klinisk och preklinisk forskning, mellan universitetens forskning och den forskning som bedrivs vid kliniker, universitetssjukhus och landsting – och inte att förglömma samverkan med externa parter.

Detta skulle inte bara höja kvaliteten hos den kliniska forskningen. Det skulle också vara fördelaktigt för offentlig verksamhet och näringsliv.

Gränslös kunskap

Samma synsätt är också en framgångsrik väg för att främja samverkan mellan forskning med olika utgångspunkter inom andra discipliner, och mellan universitet och andra offentliga liksom privata aktörer. Umeå universitet ser därför gärna att liknande modeller utvecklas, etableras och förankras inom och mellan flera vetenskapsområden och branscher.

En sådan kunskapsöverföring skulle öka tillströmningen av resurser och kompetenser till universitetet. Det skulle ge högre kvalitet i vår forskning och utbildning, och effektivt bidra till hållbar tillväxt och utveckling i samhället.

Umeå universitet vill därför att regeringen utvecklar incitament som tydliggör universitetens och högskolornas betydelse för näringslivets och samhällets utveckling.

Med gränslös kunskap kan vi möta samhällets stora utmaningar och nå högsta kvalitet.

Lena Gustafsson
Agneta Marell

Redaktör: Carina Dahlberg