"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-14

Webbutbildning kan minska konflikter i boenden för personer med utvecklingsstörning

NYHET Hotfulla situationer och konflikter mellan personer med utvecklingsstörning och deras vårdare beror ofta på brister i kommunikation och förståelse. En del av dessa svårigheter kan undvikas genom att utbilda personalen om samspel med personer med utvecklingsstörning och utmanande beteende. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

Helena Antonsson, doktorand vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete bland annat tagit fram en webbaserad utbildning som riktar sig till vårdare som arbetar i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning.

Utgångspunkten för utbildningen är att utmanande beteende hos brukaren orsakas av ett avbrott i kommunikationen mellan de olika aktörerna i gruppboendet. Utmanande beteende kan exempelvis handla om att personen uttrycker sin frustration med fysisk eller verbal aggressivitet.

Nedsatt språklig förmåga hos personer med utvecklingsstörning påverkar vårdarens förmåga att tolka kommunikationen. När vårdaren inte kan tolka, förstå och signalera förståelse leder det till ett avbrott i kommunikationen som därmed kan förändra samspelet och leda till missförstånd och frustration. Vårdaren och brukaren sänder då ut en rad signaler som riskerar att missförstås, vilket i sin tur ökar risken för situationer med utmanande beteenden.

Enligt intervjustudier som Helena Antonsson har genomfört med vårdare visar de att deras svårigheter att tolka och förstå personer med utvecklingsstörning kan leda till irritation bland både vårdare och brukare. Ibland leder det också till aggressivitet och våld från brukarna, vilket vårdare ofta upplevde svårt att hantera. Detta innebär t ex att man ibland tillgriper fysiska begränsningsåtgärder mot brukaren.

– Vårdarna upplever ofta hjälplöshet och osäkerhet i relation till hantering av situationer med utmanande beteenden och i intervjuerna efterfrågar de även utbildning för att kunna hantera svåra situationer på ett bättre sätt. När vårdare är framgångsrika i samspelet med personer med utvecklingsstörning, så ger det en tillfredsställelse både för brukarna och för vårdarna, säger Helena Antonsson.

Innehållet i Helena Antonssons webbutbildning omfattar bland annat förklaringsmodeller för varför utmanande beteende uppkommer, kunskap om betydelsen av vårdarens värderingar, känslor och attityder till personen med utvecklingsstörning samt den påverkan som arbetsplatsens kultur och miljö har på samspelet i gruppbostaden.

De webbaserade utbildningsinsatserna har i Helena Antonssons studier visat sig ge lovande effekter. Resultaten visar bland annat att vårdare som har genomgått utbildning har kunnat minska antalet brott i kommunikationen mellan brukare och vårdare. Vårdarna beskriver att utbildningen gör att de ser sin roll i samspelet på ett tydligare sätt och kan ta ansvar för att lösa situationer så att brukaren känner sig trygg, vilket även stärker vårdaren i sin yrkesroll.

– De utvärderingar vi har gjort visar att den webbaserade utbildningen medför att vårdarna blir bättre på att förstå samspelet samt att hantera situationer med utmanande beteenden. När vårdarna får ökad kunskap om såväl funktionshinder som olika sätt att kommunicera, minskar både brukarens utmanande beteende och vårdarnas begränsande åtgärder gentemot brukaren. Därför bör utbildningsmodellen utvecklas och prövas både för introduktion av nyanställda vårdare och för kompetensutveckling bland mer erfaren personal, säger Helena Antonsson.

Helena Antonsson är lärare på sjuksköterskeutbildningen och doktorand vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon kan nås på:
Telefon: 072-215 98 33
E-post: helena.antonsson@umu.se

Fredagen den 17 maj försvarar Helena Antonsson, institutionen för omvårdnad, sin avhandling med den svenska titeln Interaktion i särskilt boende för personer med utvecklingsstörning och utmanande beteende (engelsk titel: Interaction in special accommodations for people with learning disabilities and challenging behaviour).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhuset, Aulan. Opponent: Professor Mats Granlund, Hälsohögskolan, Jönköping.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz