Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om rapporten

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET OCH PARAIDROTTEN
En kartläggning av förutsättningar för framgångsrik inkludering

Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, ISSN 1403-6169 ; 101

Vad handlar rapporten om?

Rapporten handlar om den organisationsförändring inom svensk idrott som Riksidrottsstyrelsen beslutade om 2017. Organisationsförändringen innebär att de idrotter som idag administreras av Parasportförbundet ska föras över till mottagande specialidrottsförbund. Genom denna förändring ska Parasportförbundets idrotter och dess utövare med funktionsnedsättning inkluderas i specialidrottsförbundens reguljära verksamheter. Denna rapport är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan Pedagogiska institutionen och Svenska Innebandyförbundet. I projektet har innebandyförbundets arbete med att inkludera personer med funktionsnedsättning (parainnebandy) i sin verksamhet följts under ett års tid (maj 2020 – april 2021). Det pågående arbetet har studerats på förbunds-, distrikts-, förenings- och utövarnivå. Rapporten intresserar sig särskilt för vilka förutsättningar som finns för att inkludera parainnebandy inom Svenska Innebandyförbundets verksamhet och vilka utmaningar och möjligheter detta för med sig.

Vad har studien visat?

Resultatet visar på flertalet utmaningar med inkluderingsprocessen, till exempel gällande resurser och fördelning av dessa. Resultatet påvisar även flera olika möjligheter där bland annat aktiva utövares ökade känsla av tillhörighet lyfts fram. Gällande beredskap för inkluderingen av paraidrott visar studiens resultat på en spridd kunskap och medvetenhet om processen bland olika organisatoriska nivåer och roller.

Vidare belyser studien särskilt vikten av fyra aspekter som bör tas i beaktande gällande den fortsatta processen:

  • Styrning av inkluderingsprocessen under de kommande åren
  • En samsyn av inkluderingsprocessens mål och innehåll på olika nivåer inom Svenska Innebandyförbundet
  • Stödstrukturer på lång och kort sikt för att nå varaktig förändring
  • Att aktiva, både para- och icke paraidrottare görs delaktiga i den pågående inkluderingsprocessen

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Studien är ett bidrag till forskning om likvärdiga och ökade möjligheter till deltagande i idrott för alla. Idrott för alla är ett prioriterat mål, inte bara av Svenska Innebandyförbundet, men även i Riksidrottsförbundets vision och idédokument Idrotten Vill och Strategi 2025. Likvärdiga villkor till deltagande är således en del av idrottens demokratiperspektiv men även en viktig del i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som är en del av FN:s mänskliga rättigheter.

Ingår det i en större undersökning?

Vid Pedagogiska institutionen bedrivs sedan 2019 ett forskningsprojekt finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) om den organisationsförändring som Riksidrottsförbundet genomgår för att uppnå likvärdiga och jämlika villkor för de som vill utöva idrott i föreningsregi. Samverkansprojektet mellan Pedagogiska institutionen och Svenska Innebandyförbundet har integrerats i det projektet som en delstudie.

Vad händer härnäst, vad kommer rapporten leda fram till?

Studien är en kartläggning av var Svenska Innebandyförbundet befinner sig i sitt arbete med inkluderingsprocessen och vilka förutsättningar som finns för det fortsatta arbetet. Studien kan dels ses som en fallstudie av det förändringsarbete som pågår inom Riksidrottsförbundet när det gäller att uppnå likvärdiga och jämlika villkor för att utöva idrott, dels som ett underlag för diskussioner och strategiska beslut om Svenska Innebandyförbundets fortsatta arbete med inkluderingsprocessen. Fortsättningsvis har vi även kommit överens med Svenska Innebandyförbundet om ett nytt projekt där vi under det kommande året ska följa deras strategiska satsning på regional samverkan i inkluderingsarbetet.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Något som var särskilt intressant och spännande med studien var möjligheten att få följa organisationsförändringen inom ett specifikt specialidrottsförbund på nära håll. Detta gav möjlighet att följa och skapa djupare förståelse för förändringsprocessen och hur inkludering skapas i praktiken.

Länk till rapporten.